nieuws

Maij krijgt steun van Kamer in discussie PTT-aandelen

bouwbreed Premium

Een meerderheid in de Tweede Kamer van CDA, VVD en SGP steunt minister MaijWeggen in haar streven de opbrengst uit de verkoop van PTT-aandelen in zijn geheel te besteden aan de infrastructuur. De minister zelf deed in een debat hierover echter al wat water bij de wijn, door te spreken over “een aanzienlijk deel” van de opbrengst dat voor infrastructuur beschikbaar moet zijn.

De verkoop van de PTT-aandelen was onderwerp van een interpellatiedebat, dat door VVD-Tweede Kamerlid De Korte was aangevraagd. Aanleiding vormde een verschil van mening tussen minister Maij-Weggen en minister Kok over de besteding van de opbrengst.

Kok wil het geld gedeeltelijk of in zijn geheel gebruiken voor bestrijding van het begrotingstekort, en wordt daarin gesteund door PvdA en D66. Maij wil dat de opbrengst wordt be steed aan investeringen in de infrastructuur en ontving hiervoor de steun van CDA, VVD en SGP. Het kabinet moet over deze kwestie nog een besluit nemen.

Bij Terpstra van het CDA viel bij aanvang van zijn bijdrage aan het debat enig cynisme te bespeuren over de zin van weer een debat over de infrastructuur: “Ook wij danken de VVD voor het feit dat wij weer de gelegenheid hebben gekregen om voor de zoveelste keer te discussieren over de begroting 1993 en de vraag wat wij zouden moeten doen met de eventuele opbrengst van de eventuele verkoop van aandelen van de PTT.”

Daar zal het feit dat de uitkomst van het debat feitelijk bij voorbaat al vast stond, niet vreemd aan zijn geweest. Minister Kok van Financien en eerstverantwoordelijke voor de rijksbegroting hield van begin af aan vast aan zijn standpunt dat de opbrengst deels of in zijn geheel moet worden gebruikt als aanvulling van het begrotingstekort.

“Niemand kan de bedoeling hebben om op enig moment een bepaalde opbrengst te gebruiken voor een bepaalde be stemming, terwijl er gelijktijdig sprake is van een grote financiele problematiek waarvoor wellicht extra bezuinigd moet worden.”

Zinloos Verder gaf hij in het debat duidelijk te kennen de hele discussie eigenlijk zinloos te vinden.

“Alleen al het feit dat publieke discussies tussen bewindslieden ook weer snel tot publieke debatten tussen bewindslieden en de Kamer ke leiden, heeft als bezwaar dat er al gauw verschillende toonsoorten uit het kabinet ke klinken. Dat is op zichzelf niet goed en het houdt je ook van je echte werk af.”

Want meer dan een discussie tussen twee bewindslieden, waarvan de uitkomst in de ministerraad wordt beslecht, is het volgens Kok en Maij-Weggen ook niet. Maij-Weggen zei op zichzelf vast te houden aan de opvatting dat zij een aanzienlijk deel van de opbrengst uit de verkoop van PTT-aandelen wil besteden aan de infrastructuur.

Daarmee deed zij overigens al wat water bij de wijn in vergelijking met een eerder door haar ministerie verstuurd persbericht, waarin nog werd gesteld dat de minister er niets voor voelt om de opbrengst uit de verkoop van PTT-aandelen te gebruiken voor het wegwerken van het overheidstekort in 1994.

In het debat verklaarde Maij: “Dit is mijn inzet. Van de minister van Verkeer en Waterstaat kan niet veel anders worden verwacht. De uitkomst van het debat in het kabinet kan pas bekend worden als er een eensluidend antwoord is gekomen. Wij spreken hier over de inzet van diverse ministers, al naar gelang hun rol in het debat. Over de uitkomst kan op dit moment nog niet veel worden gezegd.”

De minister benadrukte verder nog dat de term ‘infrastructuur’ niet alleen betrekking heeft op wegen. Dit naar aanleiding van de vraag van de VVD om de opbrengst allereerst te investeren in de aanleg van weginfrastructuur. Zij wees erop dat vooral stadsgewestelijk openbaar vervoer en waterwegen op de lijst van voorzieningen staan “die dringend nodig zijn, maar waar geen financien voorhanden zijn” .

Reageer op dit artikel