nieuws

Kritiek RARO op verdeling stadsvernieuwings-gelden

bouwbreed Premium

De Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening is bezorgd over de ontwerp-verdeelsleutel voor de stadsvernieuwings-gelden van het ministerie van VROM. Het rijk doet niet veel meer dan het verdelen van de armoede, aldus de RARO. Bovendien komt het geld niet altijd terecht op de plaatsen waar dat het hardst nodig is. Daardoor komt de uitvoering van het Vinex-beleid op losse schroeven te staan.

In zijn nota over de ontwerpverdeelsleutel geeft staatssecretaris Heerma aan hoe hij denkt de resterende rijksbijdrage in de stadsvernieuwing, die tot het jaar 2005 wordt geschat op f. 11 miljard, te moeten verdelen over de Nederlandse gemeenten.

De verdeling heeft bij veel gemeenten tot de nodige beroering geleid. Utrecht bijvoorbeeld zag zijn verwachte bijdrage van f. 43 miljoen dalen tot f. 17 miljoen, en is inmiddels een luidruchtige campagne begonnen om de rijksbijdrage omhoog geschroefd te krijgen.

Ook de 23 middelgrote ge meenten zijn ontevreden met de verdeling. Zij wijzen er in een rapport op dat er een rijksbijdrage nodig is van zeker f. 5,6 miljard. Heerma gaat voor zijn bijdrage aan de stadsvernieuwing in de 23 middelgrote gemeenten uit van slechts f. 2,65 miljard.

De RARO schaart zich, blijkens het advies, achter de kritiek van de

eenten. “Niet geheel ten onrechte hebben de afgelopen weken verschillende steden hun nood geklaagd over het voorstel van de regering.”

Geen maatwerk Het adviesorgaan wijst erop dat het geld niet altijd terecht komt, waar dat het hardst nodig is. Een belangrijk punt hierbij is dat de verdeling ten onrechte wordt gemaakt op basis van inwonertal. Volgens de RARO bestaat er helemaal geen direct verband tussen de stadsvernieuwing en het aantal inwoners van een gemeente.

“Er wordt onvoldoende maatwerk geleverd” , concludeert de raad dan ook. De verdeling van de gelden over zeven groepen van gemeenten wordt nog redelijk objectief genoemd; de verdeling van de middelen in de groepen afzonderlijk is daarentegen niet objectief.

Volgens de raad komen vooral de gemeenten die te maken hebben met hoge grondproduktiekosten er in het voorstel van Heerma bekaaid vanaf. De kosten voor het bouwrijp maken van woningbouwlocaties kost in steden als Utrecht, Zaanstad, Enschede en Haarlem namelijk meer dan in andere gemeenten, omdat zij kampen met ernstige bodemsaneringsproblemen.

De RARO vreest dat de voorstellen van Heerma ertoe zullen leiden dat de stadsvernieuwing in een aantal gemeenten tot stilstand zal komen. Het gevolg hiervan zou weer ke zijn dat er meer woningen op de uitbreidingslocaties aan de randen van steden en dorpen moeten worden gebouwd dan feitelijk noodzakelijk is.

Trendbrief Dat is in tegenspraak met de uitgangspunten van het beleidsstandpunt van Heerma en minister Alders over het Trendrapport Volkshuisvesting. Daarin wordt immers gesteld dat de extra woningen met name moeten worden gerealiseerd in bestaand stedelijke gebied. “Wanneer het geld ontbreekt om een flink deel van deze extra woningen in het bestaand stedelijk gebied te bouwen” , aldus de RARO, “zal de druk om op uitbreidingslocaties toenemen.”

De raad pleit in zijn advies voor een andere opzet van de verdeelsleutel. Er moet meer rekening worden gehouden met de verschillen per gemeenten.

Zo moet het mogelijk worden gemaakt om rekening te houden met de grondproduktiekosten. De verdeelsleutel moet worden uigebreid met de mogelijkheid extra middelen uit te trekken voor woningbouw op locaties die voorheen een andere functie hadden, zoals havengebieden en industrieterreinen.

Knelpuntenpot Als dit niet kan, dan acht de RARO de inrichting van een aparte knelpuntenpot een goed alternatief. Zo kan een gedeelte van het stadsvernieuwingsfonds opzij worden gezet om gemeenten met afwijkende problemen uit de brand te helpen.

Overigens zal de raad nog voor de Tweede Kamer over de Trendbrief en het Trendrapport komt te spreken, hierover een apart advies geven. Daarin wordt ook ingegaan op de vraag of er meer geld moet komen voor aanvullende nieuwbouw op functieveranderingslocaties in bestaand stedelijk gebied.

Een ander adviesorgaan, de Raad voor de Volkshuisvesting, vergadert vandaag over de ontwerp-verdeelsleutel.

Reageer op dit artikel