nieuws

Kantoor Schinkelpolder in Aalsmeer toegestaan

bouwbreed

De provincie Noord-Holland is bereid mee te werken aan het realiseren van het po Schinkelpolder te Aalsmeer in publiek private samenwerking, met onder meer Amstelland vastgoed. Het betreft daarbij de ontwikkeling van een kantorenterrein van 2 ha, waarvan de grondexploitatie moet worden aangewend voor aanleg van een openbaar groengebied van 68 ha in die polder.

Gedeputeerde staten laten in een brief aan de Stuurgroep Schinkelpolder weten in principe te ke instemmen met de bevindingen van de verkenningsfase van het haalbaarheidsonderzoek. “Voor ons staat het belang van dit groenpo voorop. Het kantoorgebouw zal de financiele drager voor het toekomstig parkgebied moeten vormen” , aldus GS.

Ze zijn dan ook bereid planologische medewerking te verlenen aan het project. Maar wel onder een aantal stringente voorwaarden. De locatie Schinkelpolder mag uitsluitend bestemd worden voor een -niet Schiphol gebonden- kantoor van maximaal 25000 vierkante meter.

Voorts moet de kantoorlocatie een aanvulling op het bestaande aanbod inhouden, gericht op het topsegment van de markt en waarin elders in de regio “in deze vorm, met een situering in een parkachtige omgeving”

niet wordt voorzien.

Ook eisen GS dat het onderhoud van het openbaar groengebied financieel gegarandeerd is.

Ook moet een duurzame reductie van het autogebruik optreden “tot een zodanige omvang dat feitelijk in de verdere toekomst van vervoerskarakteristiek van een B-locatie gesproken kan worden” .

Tenslotte willen GS dat de ontwikkeling van dit type po financieel haalbaar is.

Als aan de gestelde voorwaarden is voldaan zijn ze bereid het door de gemeente Aalsmeer vast te stellen bestemmingsplan een zogenaamde passieve afwijkingsprocedure te laten doorlopen.

De afdeling Economische Zaken had GS overigens negatief geadviseerd over de kantoorlocatie in de Aalsmeerse polder, omdat daarmee het tot nu toe door de provincie gevoerde kantorenbeleid zou worden doorkruist.

Volgens GS is de wijze van uitvoering in een pps-constructie experimenteel van aard. Mochten de resultaten positief uitpakken dan is hiet niet ondenkbaar dat in de toekomst meer van zulke poen in zon aanpak worden gerealiseerd.

Gedeputeerde F. Tielrooij meent dat het bouwen van kantoren in een groene omgeving met een openbaar karakter een belangrijke bijdrage levert aan het uitvoeren van de Randstadgroenstructuur.

Reageer op dit artikel