nieuws

Info-floppies CBS per gemeente

bouwbreed

Sinds enige tijd kan bij het CBS het Statistisch Bestand Nederlandse gemeenten (SBG) worden aangeschaft. Voor iedereen die over een pc beschikt is hiermee een scala van gegevens beschikbaar gekomen op gemeentelijk niveau. Dank zij de levering op diskette zijn deze gegevens direct te bewerken.

Het SBG is een bestand met statistische gegevens over alle Nederlandse gemeenten, waarbij tevens de definities en toelichtingen op de cijfers worden gegeven. De basis van dit bestand wordt gevormd door de cijfers over 1988 en 1989. Over bijna alle terreinen waarop het CBS statistieken samenstelt zijn gegevens per gemeente opgenomen.

De publikatie in de Maandstatistiek Verkeer, waaraan de gegevens voor dit artikeltje zijn ontleend, noemt onder meer:- arbeidsmarkt – bevolking – bouwnijverheid – cultuur en vrije tijdsbesteding – gezondheid en welzijn – inkomen en financiering – landbouw – milieu – onderwijs – politiek en bestuur – rechtsbescherming en veiligheid – verkeer en vervoer.

Het SBG is gebruiksvriendelijk toegankelijk gemaakt met behulp van een speciaal programma ‘CBSview’. Daarmee ke op eenvoudige wijze cijfers worden geselecteerd en op het scherm bekeken. Zij ke ook in een apart bestand worden opgeslagen en met verschillende programmas worden bewerkt. Hierbij kan worden gekozen uit programmas voor tekstverwerking, spreadsheet of database, terwijl een zoekprogramma wordt bijgeleverd dat de gebruiker tal van selectiemogelijkheden biedt.

Veel toepassingen

Met behulp van SBG kan op tal van gebieden snel een antwoord worden gevonden op vragen op allerlei gebied. De programmas geven immers de mogelijkheid twee verschillende bestanden tegen elkaar af te zetten en daarmee berekeningen te maken. Deze mogelijkheid maakt het SBG bijzonder aantrekkelijk, en dat niet alleen omdat de gebruiker nu niet langer de cijfers vanuit de gedrukte publikaties eerst zelf behoeft in te tikken in zijn pc. Om bijvoorbeeld de bevolkingsdichtheid per gemeente te weten te komen, roept de gebruiker de file met oppervlaktegegevens op en die met bevolkingscijfers; een simpele deling geeft hem het antwoord.

Omdat de bevolkingscijfers per leeftijdsklasse zijn opgenomen, kan ook eenvoudig worden berekend hoe bepaalde verhoudingen liggen per leeftijdsgroep. Een koppeling aan het aantal auto’s per bouwjaar bijvoorbeeld, laat zien dat een gemiddeld jonge bevolking, zoals in Flevoland en de Kop van Noord-Holland, kennelijk ook een gemiddeld jonge autovoorraad bezit. In Zeeland en Limburg is de bevolking gemiddeld ouder; ook het autopark is er ouder dan elders. Het percentage auto’s ouder dan 8 jaar is in Limburg maar liefst tweemaal zo hoog als in Flevoland (vergelijk de tabel).

Het SBG is verkrijgbaar op de gangbare diskettes en is te gebruiken op MS-DOS-machines versie 3.0 en beter. Jaarlijks wordt aan de bestaande reeksen een nieuwe reeks jaarcijfers toegevoegd. Voor iedereen die veel werkt met cijfers per gemeente, en voor iedereen die dit graag zou doen maar er uit tijdgebrek nog niet toe gekomen is, is deze nieuwe CBS-produktie een bijzonder handige aanwinst.

Gemeenten, bijvoorbeeld, ke in ‘no time’ een selectie laten uitdraaien van alle andere gemeenten, die naar allerlei criteria in een vergelijkbare positie verkeren. Daardoor ke op eenvoudige wijze analyses worden gemaakt van overeenkomsten en verschillen op diverse punten van de eigen gemeente, zodat het beleid meer realistisch kan worden onderbouwd. Een overeenkomstig gebruik van dit bestand laat zich denken voor bouwondernemers: een analyse naar ‘soort’ gemeente, gerangschikt naar bijvoorbeeld inkomens, leeftijdsgroepen en beroep ten opzichte van de woningvoorraad, kan een eerste indicatie geven van het soort woningen waarnaar waarschijnlijk de meeste vraag zal zijn. . tabel bij cbs Autodichtheid per provincie, 1989 autos per % autos

1000inw ouder dan 8 jaar Groningen 320 25 Friesland 320 26 Drenthe 360 21 Overijssel 340 24 Gelderland 350 24 Flevoland 330 17 Utrecht 340 21 N-Holland 330 24 Z-Holland 330 24 Zeeland 360 28 N-Brabant 370 25 Limburg 350 34 Bron:CBS, SBG

Reageer op dit artikel