nieuws

GS Noord-Brabant bezorgd over bereikbaarheid

bouwbreed Premium

Gedeputeerde staten van Noord-Brabant zijn ernstig verontrust over de bereikbaarheid van belangrijke regios binnen en buiten hun provincie. Ook de jarenlange vertraging in uitvoering van rail-poen baart hen grote zorg.

Dit blijkt uit hun concept-reactie op het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT) 1993-1997. GS delen geenszins het optimisme van minister Maij van Verkeer en Waterstaat inzake de haalbaarheid van de doelstellingen van het MIT. “Gezien de budgettaire krapte bestaat veeleer de indruk dat de doelstellingen niet haalbaar zullen zijn. En het is dan ook beter dit te erkennen en daarnaar te handelen” , menen ze.

Volgens hen is de minister er met name niet in geslaagd het onderdeel prijsbeleid effectief in te vullen. Pogingen daartoe, via invoering van roadpricing, tolheffing en spitsvignetten, strandden in de Tweede Kamer.

Onaanvaardbaar In Brabant zijn momenteel twee poen op gebied van de hoofdinfrastructuur openbaar vervoer vrijwel in het stadium van uitvoering gekomen, te weten de wijziging van het spoorwegemplacement in Den Bosch en het viersporig maken van het baanvak Boxtel-Eindhoven, inclusief vrije kruising in Boxtel.

“Door kostenstijgingen als gevolg van te lage ramingen en wensen van gemeenten ontstaat vertraging bij de uitvoering. Ten opzichte van het vorige MIT betekent dat een vertraging van resp. 2 en 6 jaar.

Met name de laatste vertragingstermijn is erg groot en zal leiden tot een onaanvaardbare vertraging van de invoering van het drietreinen-systeem van de NS, alsmede tot problemen voor het goederenvervoer per spoor” , aldus GS.

Ze betwijfelen voorts of na de invoering van Prorail in 1996 op het baanvak Tilburg-Breda wel voldoende capaciteit zal zijn om en de vervoersgroei in het goederenvervoer en de vervoersgroei in het personenvervoer adequaat te ke opvangen. [

Bereikbaarheid De lage prioriteit die in het MIT wordt toegekend aan Noordbrabantse poen op het gebied van het hoofdwegennet baart hen eveneens grote zorgen.

“De bereikbaarheid van belangrijke regios binnen en buiten onze provincie verslechtert in snel tempo, terwijl deze bereikbaarheid juist van groot belang is voor de verbetering van de stagnerende economische situatie in Noord-Brabant” , stellen ze vast.

Ook om redenen van leefbaarheid en verkeersveiligheid ( “er is sprake van sterk toenemend sluipverkeer op het onderliggend wegennet en in bebouwde kommen” ) is volgens GS een hogere urgentie van een aantal concrete poen in hun provincie absolute noodzaak.

Het betreft de A50 Oss-Eindhoven, A59 Rosmalen-Geffen en A4 Corridor RotterdamAntwerpen. Voor het eerste po bestaat vanuit de regio bereidheid tot mede- c.q. voorfinanciering teneinde uitvoering te bespoedigen.

Ten aanzien van de A59 wordt al jaren door de provincie gepleit voor ombouw tot autosnelweg van dit wegvak. Zowel vanwege verkeersveiligheid als leefbaarheid. Als bijkomend argument noemen gs de relatief geringe kosten:f. 100 miljoen. Dit bedrag maakt het volgens hen mogelijk het po tussentijds soepel in te pasen wanneer andere poen procedurele vertraging oplopen.

Reageer op dit artikel