nieuws

Grondexploitatie gemeenten Zuid-Holland blijft gunstig

bouwbreed

Het vooruitzicht voor de grondexploitaties van de Zuidhollandse gemeenten blijft gunstig. Het verwachte voordelig resultaat op de grondexploitaties per 1 januari 1991 beloopt ongeveer f. 192 miljoen. Per 1 januari 1990 ging het om zon f. 341 miljoen. Blijven administratieve herschikkingen buiten beschouwing dan komt het resultaat voor de feitelijke grondexploitatie per 1 januari 1991 uit op f. 396 miljoen.

Volgens het rapport ‘Grondbeleid wederom getoetst’ van de afdeling Financieel Toezicht van de provincie Zuid-Holland kampen 22 gemeenten met een tekort op de grondexploitatie.

Vorig jaar stonden vijf gemeenten minder voor dit probleem. De gemeenten zijn echter wel in staat met eigen reserves of voorzieningen het tekort af te dekken. Het positieve beeld blijft daardoor gehandhaafd.

Het totale gemeentelijke be drag aan reserves voor grondzaken staat op f. 389 miljoen.

Diverse Zuidhollandse gemeenten maken melding van stijgende grondprijzen voor de uitleggebieden als gevolg van de toenemende grondschaarste die zich vooral in de Randstad voordoet. De oorzaak ligt in de grote woningbouwplannen volgens de Vinex.

De stads- en dorpsvernieuwing laat in alle streekplangebieden nadelige resultaten zien. Voor het streekplan West gaat het om f. 389 miljoen. Naar verwacht zullen deze problemen toenemen nu het rijk de financiele steun wil afschaffen. De gemeenten zullen de ontwikkelingen en uitvoering van de plannen moeten aanpassen of extra eigen middelen aanspreken.

Een toenemend aantal Zuidhollandse gemeenten verkeert in minder florissante algemene financiele posities.

Van de 95 gemeenten hebben er vijf aanvullende financiele steun van het rijk nodig en van vier andere is de financiele toestand zorgelijk. In 1991 telde de provincie zeven probleemgemeenten.

Reageer op dit artikel