nieuws

Gewest West-Brabant kan provincietaken overnemen

bouwbreed

Met de vorming van het bestuurlijk overleg West-Brabant is de eerste stap in de richting van het gewest West-Brabant gezet. Het kan dan ook niet anders dat dit orgaan uiteindelijk zal uitgroeien tot een platform waar de meeste beslissingen voor de regio zal worden genomen. De provinciale taken ke dan naar verhouding afnemen.

Aldus E. Nijpels, bugemeester van Breda en tevens voorzitter van het stadsgewest Breda.

Hij zei dit gisteren tijdens het debat ‘Van Baronie tot ecoregio over de ruimtelijke ordening van het stadsgewest Breda in de 21ste eeuw. Deze bijeenkomst was door het Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting (NIROV) in opdracht van de gemeente Breda op touw gezet.

In zijn inleiding voor het debat ging Nijpels dieper in op de rol die de overheid in de ruimtelijke ordening speelt. De problemen met name op het gebied van de woningbehoefte en de infrastructuur zijn in zijn ogen zo complex dat die niet meer door een lokaal bestuur alleen ke worden opgelost. Dat betekent dat er zeer terecht over de gemeentegrenzen heen moet worden gekeken. De huidige stadsregio Breda telt momenteel naast Breda de gemeenten Teteringen, Terheijden, Prinsenbeek, Etten-Leur, Rijsbergen, Nieuw Ginneken en Oosterhout.

Maatregelen “Maar” , zo benadrukte de Bredase burgemeester, “het is duidelijk dat ook deze regio te klein is om ingrijpende maatregelen op het gebied van de ruimtelijke ordening te ke nemen.” In dit kader pleitte hij dan ook voor een Gewest West-Brabant dat uiteindelijk uit achttien gemeenten kan gaan bestaan. “In de warrige discussie die door het kabinet over Besturen op Niveau 3 is gevoerd, valt, met een beetje goede wil, die lijn ook te ontdekken.”

Bevoegdheden Per slot van rekening, zo verduidelIjkte Nijpels, gaat BoN3 uit van zeven BoN-gebieden.

Hij ziet dan ook kansen genoeg om uiteindelijk van West-Brabant ook een gewest te maken.

“Het onlangs gevormde bestuurlijk overleg is een stap die die richting opgaat. Je pakt dan het streek- en stadsgewest gezamenlijk dat vervolgens voor het gehele gewest oplossingen aandraagt.”

Dat een dergelijke gewest ook beslissingsbevoegdheden moet gaan krijgen moet in zijn ogen duidelijk zijn. “De provincie zal de nodige bevoegdheden moeten gaan overdragen. Dat is logisch” , aldus Nijpels.

De Noordbrabantse gedeputeerde van ruimtelijke ordening en landbouw, mevrouw P.H.M. Jacobs-Aarts, wilde inhoudelijk niet op de woorden van Nijpels ingaan. Wel hield zij haar gehoor voor dat het provinciebestuur al op de nieuwe ontwikkelingen heeft ingespeeld door de huidige vier stadsregios die Noord-Brabant telt, zelf een regiovisie te laten maken. “In een dergelijke visie valt af te lezen hoe de regios de toekomst zien en hoe die uiteindelijk moet worden ingevuld.”

Een omslag in denken, zo vindt de gedeputeerde. “Zeker omdat het nog niet zo lang geleden is dat de provincie een ontwerpplan voor de ruimtelijke inrichting maakte waar iedereen zijn mening over kon geven.”

Populair Als direct voordeel van de regios en de opgestelde visie noemt zij dan ook het feit dat er sprake is van een onderlinge overeenstemming. “Jammer alleen is dat de discussie over de ruimtelijke inrichting slechts door bestuurders en vakmensen wordt gevoerd en dat de mensen die in de omgeving moeten leven en werken zich afzijdig houden.” Om die groep er bij te betrekken wordt volgens Jacobds-Aarts momenteel gewerkt aan wat zij noemt populaire werkjes over de vier regios-visies.

Reageer op dit artikel