nieuws

Corporaties mengen zich in het conflict over Leizo

bouwbreed Premium

De twee Leidschendamse woningcorporaties RK Woningbouwvereniging ‘Leidschendam’ en Woningbouwvereniging ‘Vlieterheen’ willen alle woningen in Leizo, zowel huur als koop, tot een bedrag van f. 250000 zelf ontwikkelen. Daarnaast zijn beide corporaties van mening dat de ontwikkeling van Leizo door middel van een publiek-private poontwikkelingsmaatschappij moet worden verricht.

Dit schrijven de twee corporaties in een gezamenlijke brief aan staatssecretaris Heerma.

De staatssecretaris moet zoals bekend bemiddelen tussen Den Haag en Leidschendam over de toewijzing van de bestaande Leidschendamse woningvoorraad aan Haagse woningzoekenden.

Op de locatie Leizo, die in haar geheel op het grondgebied van Leidschendam ligt, moeten in het kader van de Vierde Nota extra (Vinex) zon 10000 woningen worden gebouwd. Een groot gedeelte van deze woningen is voor Den Haag bestemd.

Echter, na studie is gebleken dat er minder sociale huurwoningen zullen worden gerealiseerd dan aanvankelijk was gepland.

Den Haag eist daarom in de bestaande woningvoorraad van Leidschendam goedkopere woningen op. Omdat beide gemeenten er ambtelijk tot op heden niet zijn uitgekomen heeft Heerma het verzoek gekregen het conflict nu te beslechten.

Discussie Nu mengen ook de twee Leidschendamse woningcorporaties zich in de ‘burenruzie. In de brief aan Heerma stellen zij vast dat zij, ondanks het feit dat het hier gaat om het woningbezit van beide corporaties, tot op heden geen partij in de discussie waren. “Waar echter sprake is van een procentuele verdeling van de in Leizo geplande nieuwbouw tussen Den Haag en Leidschendam en de toewijzing van een bepaald aantal en percen tage woningen uit het bestaande Leidschendamse woningbezit aan Haagse woningzoekenden of van planvorming, woningbouwdifferentiatie en woonruimteverdeling, dan zijn de beide Leidchendamse woningbouwverenigingen wel degelijk een belanghebbende partij.” De eis van Den Haag, naast de al vastgestelde 350 vrijkomende SHS-woningen uit de bestaande voorraad, ook nog vijftig procent van alle vrijkomende SHS-woningen door 2100 woningen in de goedkopere koopsector met behulp van grondkostensubsidies te bouwen, wordt door de twee corporaties dan ook als niet realistisch van tafel geveegd.

Convenant Wel stemmen de twee in met het voorstel van Leidschendam om uit te gaan van 175 woningen uit het bestaande Leidschendamse woningbestand, met daarboven de bereidheid om 175 woningen uit het Haagse SHS-aandeel van Leizo via de grondkosten zodanig extra te subsidieren dat zij eveneens tot het goedkope be stand ke worden gerekend. Maar nog liever zien de beide corporaties dat ze bij de ontwikkeling van Leizo worden betrokken bij de besluitvorming. Dit kan in hun ogen goed door een publiek-private ontwikkelingsmaatschappij in het leven te roepen en een zodanig convenant op te stellen dat alle woningen zowel huur als koop met een bedrag aan stichtingskosten tot f. 250000 door de twee zelf worden gebouwd.

Schaalvoordelen “Met dit voorstel” , zo lichten zij in de brief aan Heerma aan toe, “worden onzes inziens schaalvoordelen mogelijk, wordt compensatie geboden voor het laten vervallen van de bouw van sociale koopwoningen, ke eventuele exploitatievoordelen in het vrije marktsegment direct ten gunste worden gebracht van de sociale bouw en kan een maximale doorstroming worden gerealiseerd, doordat de beide Leidschendamse woningbouwverenigingen de totale verkoop en huurbemiddeling tot f. 250000 zullen verzorgen.”

Reageer op dit artikel