nieuws

Cao-afspraak werklozen bouw vrijwel gehaald

bouwbreed

De in 1989 in de bouw-cao opgenomen taakstelling om 2000 langdurig werklozen aan een baan in de bouw te helpen is bijna gehaald. Momenteel zijn ruim 700 mensen in dienst van een scholings- en werkervaringsverband (SWEV), hebben ongeveer 800 mensen het zogenaamde SWEV-traject verlaten en zitten er 400 mensen in een speciaal voortraject.

Een en ander werd duidelijk in Haren waar gisteren het officiele startsein werd gegeven voor de bouw van twaalf luxe appartementen die als SWEVwerkpo worden uitgevoerd. “De bouwnijverheid slaat met dit po twee vliegen in een klap” , zo zei directeur C. van Vliet van Bouw Vak-Werk. “Ze geeft langdurige werklozen een kans. Anderzijds is vanuit het arbeidsmarktperspectief het opleiden van vakbekwaam personeel een must.”

De Stichting Bouw-Vak-Werk kreeg in 1989 de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het cao-artikel. Zij heeft echter laten weten in de toekomst niet meer door cao-par tijen met uitvoerende taken belast te willen worden, tenzij daar extra geld voor wordt uitgetrokken. Mede om deze reden is het maar de vraag in de volgende bouwcao opnieuw een kwantitatieve taakstelling voor langdurig werklozen zal worden opgenomen.

Voor coordinator J. Visser van het SWEV b en U-Noord in Hoogezand staat echter als een paal boven water dat het SWEV-po voor langdurig werklozen door moet gaan.

Licht uit “Hier op het SWEV voor de drie noordelijke provincies hebben we in 2,5 jaar 200 mensen aan een baan geholpen. Daarnaast zitten er nog 50 mensen in het voortraject.

Nog geen 10% van de deelnemers is voortijdig uitgevallen.

In het leerlingstelsel bedraagt dit ruim het dubbele.” De cijfers geven volgens Visser duidelijk aan dat het SWEV- traject bij beide partijen in hun behoefte voorziet. “Als er geen nieuwe afspraak in de cao wordt opgenomen zal in 1994 de laatste SWEV’er het licht uit doen. Dat betekent dat er een einde komt aan een infrastructuur die een belangrijke bijdrage levert aan de aanwas van nieuwe vaklieden.”

Die vaklieden zijn hard nodig.

De bouwproduktie in het noorden is de laatste jaren vrij constant. Visser: “Bij de samenwerkingsverbanden zie je echter het aantal leerlingen langzaam dalen. Het SWEV kan dus voorzien in een behoefte van de bedrijfstak. Daarnaast help je mensen aan het werk die anders waarschijnlijk niet of zeer moeilijk weer in het arbeidsproces geraken. Het SWEV kan net dat extra duwtje geven.”

Volgens Visser zullen er in een volgend po wel prioriteiten moeten worden verlegd. In het westen zou in het voortraject meer specifieke aandacht aan de opleiding van allochtonen gegeven moeten worden.

In het verleden is daar te weinig aandacht aanbesteed. In het noorden is het aantal allochtonen in het SWEV-traject echter gering. Speciaal beleid is daarom hier niet nodig. Wel rechtvaardigen de resultaten in het noorden dat project moet worden voortgezet, aldus Visser.

Vooroordelen De SWEV-coordinator is dan ook van plan erbij cao-partijen op aan te dringen te streven naar een verlenging van de eerdere SWEV afspraken.

Wanneer dit landelijk niet mogelijk is pleit hij voor een gedifferentieerde regionale invoering. Het bouwpo in Haren is in feite de eerste leerlingbouwplaats voor langdurige werklozen. In totaal zullen zon tien SWEV’ers twaalf luxe appartementen neerzetten onder het toeziend oog van een aantal leermeesters. De SWEV’ers zijn ‘in diest’ van Wilma Bouw die zowel aannemer als opdrachtgever van het po is. Volgens adjunct-directeur H. de Vries van Wilma Bouw is het de taak van het bouwbedrijf om ook langdurige werklozen een kans te geven. “Het gaat hier om zeer gemotiveerde, vaak wat oudere mensen die door omstandigheden uit het arbeidsproces zijn geraakt. Voor wat betreft de theorie zullen ze wellicht niet een heel hoog niveau halen, maar het zijn wel mensen die van aanpakken weten. Dat is wat we nodig hebben in de bouw.” De vooroordelen die ten aanzien van langdurig werklozen heersen zijn volgens De Vries dan ook volstrekt onterecht.

De Vries pleit verder eveneens voor een voortzetting van het SWEV. “Het zou zonde zijn als je dergelijke lijn afsnijdt. We hebben de mensen de komende tijd hard nodig.”

Reageer op dit artikel