nieuws

Amersfoort kan Centraal Stadsgebied ontwikkelen

bouwbreed

Het gemeentebestuur van Amersfoort kan zijn f.1,7 miljard kostende plannen voor de vernieuwing van de binnenstad verwezenlijken. De Kroon heeft op advies van de Raad van State de bezwaren van bewonersorganisaties en bedrijfsleven tegen het zogeheten Centraal Stadsgebied (CSG) grotendeels verworpen.

Het plan biedt volgens de beschikking van de Kroon “voldoende garanties voor een veilig en aantrekkelijk woon-, werk- en leefklimaat. Het is financieel haalbaar en economisch uitvoerbaar.”

De bezwaren die bij de Raad van State werden ingediend waren vooral gericht tegen de massaliteit van de plannen.

Amersfoort zou volgens veel inwoners een ‘Manhattan aan de Eem’ worden. De Raad van State bestrijdt dat. Ook de zorg van een deel van de bewoners dat geplande kantoren leeg komen te staan deelt de raad niet.

Het college van B en W zegt verheugd te zijn met de uitspraak. De beschikking is namelijk van belang voor de toekenning van de sleutelpostatus van het plan. Het college verwacht binnenkort een positief besluit hierover van staatssecretaris Heerma. Met de bouw kan nu reeds worden begonnen. Bedoeling is dat in 2005 het gehele po klaar is.

Themacentrum Het Centraal Stadsgebied voorziet in de bouw van 2000 woningen, 20000 m2 winkeloppervlakte en 175000 m2 aan kantoren en sociaal-culturele voorzieningen. Opvallend is het themacentrum ‘Vrije tijd’.

Het gaat hier om 50000 m2 aan zogenaamde boven-regionale recreatieve voorzieningen en detailhandel.

Sanering Belangrijk is verder de volledige sanering van bodem en grondwater in een groot deel van het plangebied.

Voorts zal een eind worden gemaakt aan het rangeren met gevaarlijke stoffen op het NSemplacement, worden milieuhinderlijke bedrijven verplaatst en de bestrijding van geluidhinder door treinverkeer ter hand genomen.

Het CSG-plan is ontwikkeld met een aantal private partijen, verenigd in de NV OCA (Ontwikkelingsmaatschappij Centrumplan Amersfoort).

Tot de OCA horen plaatselijke bedrijven, ABN-AMRO Poontwikkeling en Wilma Vastgoed.

De gemeente Amersfoort en OCA sloten in 1991 een overeenkomst voor de ontwikkeling en uitvoering van het plan.

Markant in deze overeenkomst is de clausule, waarin de projectontwikkelaars worden verplicht naast risico-arme ook risico-volle projecten in ontwikkeling te nemen. Op deze wijze moet worden voorkomen dat de financieel minder aantrekkelijke poen van het centrumgebied niet worden aangepakt. Bovendien wordt zo de voorgestane integrale aanpak van het centrumgebied mogelijk.

Vooruitstrevend Overigens wil de gemeente een ‘vooruitstrevende publiek private samenwerking’ tot stand brengen.

Zij doet dit onder meer door zich te verplichten om per deelplan de benodigde gronden te kopen, zonodig door middel van onteigening. De aandeelhouders van de OCA dragen de gronden die ze in deze gebieden in eigendom hebben aan de gemeente over. Voorafgaand aan de realisatie van het bouwpo verkoopt de gemeente de grond vervolgens weer aan de OCA.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels