nieuws

Adamse bouwplannen weer fors vertraagd

bouwbreed

Amsterdam kampt met ernstige planvertragingen voor de nieuwbouw van woningen. Dit komt onder meer door een gebrek aan ambtenaren om de plannen voor te bereiden, complexe stedebouwkundige situaties en een te lange proceduregang voor de besluitvorming. Hierdoor zal de woningproduktie niet of nauwelijks boven de 5000 woningen per jaar uitkomen. En dat terwijl de hoofdstad het jaarlijks woningbouwprogramma al van 7000 naar 5500 had bijgesteld.

Dit blijkt uit de Voortgangsrapportage Inventarisatie planaanbod 1992-1995 ten behoeve van het meerjarenprogramma woningbouw. In deze rapportage wordt benadrukt dat er voor de periode 1992 tot en met 1995 voor in totaal 27165 woningen locaties beschikbaar zijn. Per jaar komt dit neer op de bouw van gemiddeld 6800 woningen.

De Pogroep Markt, vorig jaar door het Amsterdamse college van B en W in het leven geroepen om knelpunten op de woningbouwmarkt op te lossen, concludeert echter in de rapportage dat de woningproduktie niet of nauwelijks boven de 5000 woningen per jaar zal uitkomen. “Hetgeen betekent” , zo stelt de pogroep vast “dat de taakstelling van 5500 woningen niet kan worden gehaald.”

Uiterst traag De ontwikkeling van de woningbouwlocaties verloopt in diverse stadsdelen, vooral bij herbestemmingslocaties, uiterst traag. Dit heeft volgens de rapportage vooral te maken met capaciteitsproblemen bij het maken van Stedebouwkundige Programmas van Eisen.

Verder hebben stadsdelen aangegeven dat hun organisatie meer op beheer van de woningen is ingesteld en onvoldoende op planontwikkeling.

“Een complicerende factor is, dat herbestemmingslocaties worden gekenmerkt door een meer complexe stedebouwkundige situatie dan vervangings- en uitbreidingslocaties. In zijn algemeenheid” , zo stelt de pogroep in de voortgangsrapportage vast “geldt dat stadsdelen eerder een zorgvuldige planvoorbereiding verkiezen boven het halen van de planning.” Maar ook de lange proceduregang van de besluitvorming zorgt voor de nodige vertraging van de bouwplannen.

Maatregelen Er moeten volgens de rapportage dan ook snel maatregelen worden genomen om het woningbouwprogramma te halen. Deze maatregelen zijn onder andere het uitbreiden van de planvoorbereidingscapaciteit voor moeilijke locaties, het afstemmen van het woningaanbod naar prijsklasse, op de vraag van de doelgroep, het afstemmen van de grondprijs en de kopkostensubsidies en het uitvoeren van promotieactiviteiten en het verspreiden van kennis.

Een ander voorstel is stadsdelen die overgaan tot het omzetten van de bouw van woningen in de sociale sector naar de marktsector, financieel te belonen door een deel van de door de omzetting ontstane financiele ruimte ten goede te laten komen aan het stadsdeel.

Inventarisatie Dit laatste is volgens de rapportage voor Amsterdam belangrijk omdat uit de inventarisatie blijkt dat het aandeel van vrije sector in het totale aanbod nog te klein is. Immers, uitgaande van het huidige planaanbod van 27165 woningen, blijkt dat het aandeel sociale huursector weliswaar van 43% nu naar 25% in 1995 terugloopt, maar dat dit een gemiddelde van 34% betekent.

De vrije sector daarentegen omvat 21% van het totale planaanbod.

Het planaanbod voor de sociale koopsector blijft volgens de inventarisatie met gemiddeld 529 woningen per jaar laag: “De animo voor de bouw van dit soort woningen is bij de stadsdelen, pogroepen en ontwikkelaars niet groot.” Het planaanbod huurwoningen beleggers is met 1000 woningen per jaar, evenals het aanbod premiewoningen, met hetzelfde aantal vrij constant.

Reageer op dit artikel