nieuws

Stadsdeelraad wil na mer meewerken aan Coentunnel

bouwbreed

De Amsterdamse stadsdeelraad Noord wil eerst de uitkomsten van een milieu effectenrapportage (mer) hebben gezien alvorens hij wil meewerken aan een nieuw bestemmingsplan voor de aanleg van de tweede Coentunnel.

Dat is de reactie van de stadsdeelraad op het Kroonbesluit waarmee het eerder opgestelde bestemmingsplan dat de tunnel mogelijk had moeten maken is vernietigd.

Een van de redenen waarom de Kroon een negatief advies uitbracht over het bestemmingsplan is dat de gemeente Amsterdam haar bevoegdheden heeft overschreden door een bestemmingsplan voor het grondgebied van het stadsdeel Noord vast te stellen. Ook stelt de Kroon een mer verplicht voor de aanleg van de tunnel en voegt er verder aan toe dat een goede planologische beoordeling van het po binnen de grensen van het bestemmingsplan niet goed mogelijk is. De Kroon heeft ook bezwaar tegen het voornemen van Amsterdam om de beoogde tweede Coentunnel alleen open te stellen voor doelgroepenverkeer als vracht- en zakelijk verkeer en carpoolers.

Volgens de Kroon ontbreekt voor zon gebodsbepaling de basis in de wet op de ruimtelijke ordening.

Verbazingwekkend De stadsdeelraad staat volgens de woordvoerder niet te springen om de tunnel. “De aan- en afvoerroutes van de tunnel zijn vlak langs woonwijken gesitueerd. Aangezien het fileprobleem niet meteen over zal zijn zal de milieubelasting voor de omwonenden zeker in het be gin groot zijn.” De woordvoerder voegt eraan toe het verbazingwekkend te vinden dat de gemeente het vaststellen van het bestemmingsplan niet aan de stadsdeelraad heeft overgelaten. De officiele reden voor deze procedurefout zegt hij niet te kennen. Het lijkt hem echter aannemelijk dat de gemeente een te grote weerstand tegen de tunnel voorzag in de stadsdeelraad wat haar heeft doen besluiten om zelf het bestemmingsplan maar op te stellen.

Een woordvoerder van de gemeente liet weten nog niet over tekst van het Kroonbesluit te beschikken en dus geen commentaar te ke geven.

De procedure zal nu in ieder geval opnieuw beginnen. Eerst zal er echter een mer moeten plaatsvinden. Afhankelijk van de uitkomst zal de stadsdeelraad zijn medewerking verlenen aan een nieuw bestemmingsplan.

Reageer op dit artikel