nieuws

Provinciale samenwerking milieubeleid loopt spaak

bouwbreed Premium

Het grote aantal verschillende provinciale plannen en programmas belemmert een constructieve samenwerking inzake het milieubeleid. Het provinciale beleidsplan van Limburg kent weliswaar een integrale aanpak maar veel beleid was op het moment van vaststelling van het nationaal Milieubeleids Plan al vastgelegd in sectorale beleidsstukken.

Gedeputeerde drs. J. Tindemans van Limburg wees ter illustratie van dit sectorale beleid naar het grondwaterbeschermingsplan en de intentieprogrammas bodembescherming en stiltegebieden. Bij de uitreiking van de milieugids voor gemeenten noemde hij dit een uitvloeisel van verouderde compartimentale milieuwetgeving. De nieuwe wet milieube heer moet daarin verandering brengen maar op dit moment is volgens Tindemans niet altijd even duidelijk wat de provincie van de gemeenten verlangt.

GS gaven om die reden opdracht tot een milieugids. Dit naslagwerk behoort tot de drie doelgroepdocumenten die Limburg uitgeeft. Eerder kreeg de agrarische sector de milieuwijzer voor de landbouw uitgereikt.

In de loop van dit jaar bracht Limburg de industrie een milieuwijzer onder de aandacht. De milieugids voor gemeenten gaat in op het vigerende provinciale beleid. De gids maakt verder duidelijk in hoeverre het provinciale beleid aansluit op de gemeentelijke milieutaken uit het kaderplan van aanpak NMP van de VNG.

Aan de orde komen verder de rijksregelingen. De gids behandelt ruim 60 milieu-onderwerpen. Volgens Tindemans geeft Limburg momenteel als enige provincie een dergelijk werk uit.

Reageer op dit artikel