nieuws

Natuur en Milieu pakt pvcgebruik in bouw aan

bouwbreed

‘Pvc past niet in duurzame bouw.’ Onder dat motto begint de Stichting Natuur en Milieu een actie onder een groot aantal organisaties in de bouw, waaronder het NVOB.

De bouw maakt volgens de stichting onnodig veel gebruik van pvc-materialen. Jaarlijks worden in Nederland circa 100000 ton pvc-buizen, waaronder riolerings- en afvoerbuizen geinstalleerd. Pvc is in allerlei opzichten milieuschadelijk. Bij de produktie komen kankerverwekkende en bijtende stoffen vrij, en stoffen die het erfelijk materiaal beschadigen. Als pvc in de huisvuilverbrandingsinstallaties belandt staan giftige gassen, zoals zoutzuur en dioxines.

Te weinig daadkracht De milieuorganisaties voeren de actie omdat het kunststofafvalbeleid van het ministerie van VROM te weinig daadkrachtig is. Convenanten, ‘inspanningsverplichtingen’ en afspraken zonder duidelijke taakstellingen zullen niet leiden tot gewenste resultaten, aldus de organisatie. De nieuwe voorstellen van het ministerie voor het kunststofafval zoals die vorige week zijn gepresenteerd schieten te kort.

Taakstellende afspraken over beperking van het kunststofafval, heffingen op grondstoffen voor kunststoffen of kunstprodukten en scherpere regelgeving, voor onder andere de additieven in kunstoffen, zijn nodig.

Meer bekendheid De bedoeling van de actie is om de bezwaren van pvc leiding–systemen meer bekendheid bij de verantwoordelijke organisaties in de bouw te geven.

Daarnaast worden de organisaties op de hoogte gesteld van alternatieven als ppc- en gresbuizen. Natuur en Milieu gaat de instanties verder verzoeken om desgevraagd schriftelijk te berichten over de materiaalkeuze bij bouwpoen. Positieve en negatieve reacties zullen vervolgens in de publiciteit worden gebracht. Naast het NVOB ke ook de Rijksgebouwendienst, het NCIV, de BNA, de VNI, de FKS en individuele woningcorporaties een dergelijk verzoek verwachten.

Natuur en Milieu en de Stichting Nederland Gifvrij hebben het parlement opgeroepen niet te zwichten voor het bedrijfsleven om het wetsontwerp bodemsanering af te zwakken.

Binnenkort spreekt de Tweede Kamer over de uitbreiding van de wet Bodembescherming met een aparte bodemsaneringsparagraaf. Deze dient ter vervanging van de Interimwet.

Het bedrijfsleven zet de Tweede Kamer, aldus de organisaties, sterk onder druk om het Wetsonderwerp af te zwakken.

De milieuorganisatie vindt het een goede zaak dat volgens het wetsontwerp de zogeheten multifunctionele bodem het doel moet zijn van de bodemsanering. Dat betekent dat de bodem voor allerlei mogelijke doeleinden “bijvoorbeeld groenteteelt, woningbouw”

bruikbaar moet zijn. Volgens de nieuwe regeling zal er gesaneerd moeten worden als de nieuwe ‘c-waarde wordt overschreden. Op welke termijn de sanering moet plaatsvinden, wordt bepaald door het vaststellen van de feitelijke risicos van de vervuilde locatie voor volksgezondheid en milieu.

Volgens de beide milieu-organisaties leidt deze wijze van besluitvorming tot een effectieve bodemsanering.

Met name bedrijven willen deze besluitvorming echter afzwakken. Zij willen alleen sa neren als er acute risicos zijn.

De bedrijven vinden dat ze er slechts voor hoeven te zorgen dat de bodemkwaliteit van hun industrieterreinen geschikt is voor het huidige gebruik. Als een nieuwe eigenaar een andere, meer gevoelige bestemming aan het terrein wil geven, dan moet volgens het bedrijfsleven die nieuwe eigenaar opdraaien voor de sanering.

Oneens De milieuorganisaties vinden dit absurd, omdat de kosten op derden worden afgeschoven in plaats van op de vervuilers, en omdat de doelstelling van een schone bodem wordt ondergraven. De organisaties zijn het voorts volstrekt oneens met recente rechtelijke uitspraken waardoor onrechtmatige bodemvervuilers, waaronder zelfs grote als Shell en Duphar, niets hoeven te betalen voor het opruimen van door hen veroorzaakte bodemvervuiling. Daarom is het goed dat de nieuwe regeling de overheid ruimere mogelijkheden biedt om de saneringskosten op vervuilers te verhalen.

De nieuwe saneringsregeling doet recht aan het principe van ‘de vervuiler betaalt’.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels