nieuws

Motivatie en aandacht verhoogt produktiviteit

bouwbreed Premium

Bouwvakkers worden gemotiveerd door hun voldoening die het gevolg is van hun produktiviteit.

Dit in tegenstelling tot andere werkers die worden gemotiveerd omdat ze genoegdoening ondervinden.

Werken in de bouw geeft een speciale relatie tussen voldoening en motivatie. Tot die conclusie komen J.

Hinze en T. Burns van de Universiteit van Washington op grond van een onderzoek onder 600 bouwvakkers.

In hun rapport ‘Job factors that influence construction worker productivity’ gaan ze hierop uitvoerig in. Opvallend is de grote aandacht die de produktiviteitsontwikkeling in de bouw de laatste jaren krijgt.

Vooral het internationale researchpdium voor de bouw, het CIB, is de stuwende kracht.

Het onderzoek door de Universiteit van Washington is een van de resultaten. Doch alvorens hierop in te gaan is het op zijn plaats een bijeenkomst van experts op het produktiviteitsgebied in de bouw te releveren, die in oktober van het vorige jaar in de TH Delft werd gehouden. Daar waren mensen van Australie tot Trinidad, van Finland tot Hongarije, van India en Rusland tot de Verenigde Staten van Amerika. Gespreksthemas waren:de mogelijkheid van internationale vergelijking van produktiviteitscijfers uit de bouw met die van de stationaire industrie, het definieren van het begrip produktiviteit en het aangeven van middelen om de arbeidsproduktiviteit te bevorderen.

Daling De hierboven genoemde Hinze en Burns concluderen in hun rapport dat de produktiviteit in de Amerikaanse bouwnijverheid te laatste tientallen jaren constant is gedaald. En dat terwijl de zeer grote technoligische vooruitgang is geboekt buiten de bouw. Het sociale klimaat op bouwplaatsen blijkt meer en meer verslechterd en psychologisch was het hoger- en middenmanagement niet tegen de bouwplaatsproblemen opgewassen. Hinze en Burns ondervroegen de bouwvakkers naar:lengte dienstverband, relatie met voorman c.q. uitvoerder, relatie met voorman c.q. uitvoerder, relatie binnen de ploeg en met andere ploegen, de aard van het werk, persoonlijke inschatting van verrichte werkzaamheden, de eigen waarneming van de persoonlijke arbeidsproduktiviteit en enkele andere intrinsieke aspecten van typisch bouwwerkzaamheden.

Motivatie In totaal twintig onderwerpen verwerkt in 103 vragen. Een van de belangrijkste doeleinden van dit onderzoek was inzicht in de motivatie. Het is immers bekend dat motivatie leidt tot produktiviteit of dat er tenminste een relatie tussen beide bestaat. Motivatie is echter moeilijk te meten, er bestaan geen technieken voor.

Daarom wilden de onderzoekers de produktiviteit over een langere periode meten onder vastlegging van een groot aantal invloeds- en omgevingsfactoren.

Duidelijk bleek de trots aan een bepaald object mee te wer ken of te hebben meegewerkt.

Daar zijn vakmanschap te hebben ke inzetten bij het vinden van de meest effectieve werkmethode. De genoegdoening te hebben ondervonden dat er goede kwaliteit is geleverd. Het gevoel dat het werk zinvol is of was voor de betrokken bouwvakkers. Het ‘lekker’

gemotiveerd bezigzijn.

Waardering Duidelijk werd ook dat de waardering door het management onvoldoende is of veelal geheel ontbreekt. Erkenning van het met vakmanschap uitgevoerde werk is een van de belangrijkste factoren die tot motivatie bijdragen. In deze studie werden de bouwvakkers gevraagd naar de mate van ning, waardering voor hun geleverde werk door hun bazen, hun collegas en hun ondergeschikten. Er werd ook gevraagd een antwoord te geven op de vraag of die bij grotere waardering door het management onvoldoende is of veelal geheel ontbreekt. Erkenning van het met vakmanschap uitgevoerde werk is een van de belangrijkste factoren die tot motivatie bijdragen. In deze studie werden de bouwvakkers gevraagd naar de mate van erkenning, waardering voor hun geleverde werk door hun bazen, hun collegas en hun ondergeschikten. Er werd ook gevraagd een antwoord te geven op de vraag of ze bij grotere waardering ook meer of beter zouden presenteren en hoeveel. De resultaten wijzen uit dat de meest produktieve werkers de meeste waardering hadden bespeurd. Waardering komt niet alleen voor als mondelinge uiting maar eveneens in de vorm van een onderscheiding, een certificaat, een aanbevelingsbrief of anderszins.

Ook het feit dat het bedrijf er veel of weinig aan doet om de bouwplaats tot een veilige werkplaats te maken, bleek grote invloed te hebben op de produktiviteit. De onderzoekers komen tot drie conclusies:werkers die zorg hebben voor hun veiligheid hebben een hogere produktiviteit. Produktieve bouwvakkers staan heel laag op de ongevallenscore. En de produktiviteit is des te hoger naarmate de werker de mogelijkheid krijgt voor beter kwalitatief werk een passende waardering of beloning te krijgen.

Motivatie wordt ook bevorderd door de aandacht van het managementteam voor persoonlijke problemen:kinderen, huwelijk, financien, ziekte, enzovoort. Dat bleek duidelijk uit het verwerkte cijfermateriaal.

Want op bouwplaatsen met begrip tonende uitvoerders lag de produktiviteit hoger dan bij anderen. Tenslotte bleek dat werkers die in staat werden gesteld hun kennis en vaardigheid te vergroten door het volgen van cursussen tot de meest produktieve werkers behoorden. Niet vergeten was naar de motivatie van het management te vragen. Uit de resultaten bleek dat de stijl van leidinggeven een uiterst belangrijke rol speelt bij het motiveren van de bouwvakkers, samen met passende waardering voor geleverd werk.

Conclusie De onderzoekers concluderen dat gemotiveerde uitvoerders en voorlieden door het weer motiveren van hun bouwvakkers en het hebben van aandacht voor hun werk en hun eventuele problemen een aanmerkelijk hogere produktiviteit bereiken dan bij managementteams die daarvoor geen tijd of interesse hebben. Dus:produktiviteit= motivatie + aandacht.

Reageer op dit artikel