nieuws

Lubbers wil Rijnmondregio

bouwbreed

In de schilders- en afbouwsector moet meer nog dan tot nu toe worden gedaan om meer mensen aan het arbeidsproces te laten deelnemen zonder onderbreking als gevolg van seizoensinvloeden. In de concept-voorstellen ter vernieuwing van de cao voor deze bedrijfstak zegt de bouwbond-FNV daartoe een specifieke rol voor het bureau Bouw-VakWerk te zien. Premier Lubbers wil van de Rijnmondregio een zelfstandige provincie maken. Dat betekent dat Zuid-Holland wordt opgesplitst. In de visie van de premier is opsplitsing de beste manier om in Rotterdam en omgeving snel een regionaal bestuur te installeren. Dit blijkt uit een brief van Lubbers aan de ministerraad. Deze zaak wordt vrijdag in het kabinet besproken.

De concept-voorstellen worden in tien ledenvergaderingen, verspreid over het land,besproken. De vernieuwde cao zal 1 mei moeten ingaan en van kracht dienen te zijn tot en met 30 april 1994.

Bouw-Vak-Werk zou volgens de bouwbond-FNV een po dienen op te zetten om meer gedeeltelijk arbeidsgeschikten om te scholen en beter te bemiddelen. Die bemiddeling moet zich in eerste instantie richten op een passende functie binnen de bedrijfstak.

Voorts zullen cao-partijen dienen overeen te komen dat 250 extra scholings- en werkerva ringsplaatsen worden gereserveerd voor langdurig werklozen, etnische minderheden, vrouwen en gedeeltelijk arbeidsgeschikten.

Ook vindt men de werkloosheid in de wintermaanden in deze branche nog onverantwoord hoog. Ter bestrijding daarvan stelt de bond voor dat aan werkgevers financiele stimulansen worden verstrekt als zij de werkloosheid onder hun personeel beperken.

Ter bevordering van de deelname van oudere werknemers en chronisch zieken aan het arbeidsproces in de schilders- en afwerkbranche moet aan werkgevers, die een oudere werknemer of chronisch zieke in dienst heeft, een bonus wor den verstrekt. Om de hoge uitval van oudere werknemers richting andere sectoren dan wel richting sociale zekerheid tegen te gaan moet een pakket van maatregelen in de schilderscao worden opgenomen.

Onder meer moet dat voorzien in vijf extra vakantiedagen voor werknemers van 50 jaar en ouder. Ook dienen ouderen uit het arbeidsbestand een voorkeur te genieten bij de vervulling van een vacature. Tenslotte zal de bedrijfstak extra stimulansen moeten creeren voor scholing van oudere werknemers.

Arbo-voorstellen Tijdens bijeenkomsten in Tilburg, Goes, Zaandam, Huissen, Raalte, Rotterdam, Oosterwolde, Utrecht en Leiden in de periode 8 tot en met 19 februari wordt leden ook gevraagd in te stemmen met de stelling de hoogte van de initiele loonsverhoging te laten afhangen van de vraag of over de deelname aan het arbeidsproces goede afspraken zijn te maken. Wel houdt men zonder meer vast aan handhaving van de prijscompensatie. Om de omstandigheden, waaronder in de branche gewerkt moet worden, nog verder te verbeteren en verzuim wegens ziekte nog meer te bestrijden, komt men in de concept-voorstellen de volgende wensen voor:- de werknemer, die bij zijn werk gebruik maakt van een stofbril of stofkaphelm dient recht te hebben op tien minuten doorbetaalde pauze per gewerkt uur; – bij binnenwerk mogen uitsluitend verven op waterbasis worden verwerkt; – cao-partijen dienen te komen tot een scherpere controle op de juiste naleving van de arbobepalingen in de cao; – een in het bedrijf te benoemen arbo-promotor heeft recht op een startcursus van drie dagen en een vervolgcursus van een dag per jaar; – nieuwe instromers in de bedrijfstak zijn verplicht de cursus ‘veilig en gezond werken’

te volgen.

Vervolg op pag. 2

A:93/02/11

Reageer op dit artikel