nieuws

Leverancier bouwprodukten op open grenzen voorbereid

bouwbreed

De open grenzen die dit jaar een feit zijn geworden oefenen hun invloed uit op het bestand aan exposanten van de Bouwbeurs. Volgens de organiserende Jaarbeurs doen zich binnen de groep buitenlandse deelnemers echter niet zoveel verschillen voor.

Het ‘1992-gevoel’ leefde al langer en op grond daarvan bereidden nogal wat bedrijven zich op de Europese markt voor.

Anders dan voorheen biedt de Bouwbeurs nogal wat ruimte aan bouwmaterialen en gereedschap uit verre landen.

Het Centrum voor de Promotie van Importen uit Ontwikkelingslanden (CBI) uit Rotterdam tekende voor de organisatie van dit onderdeel. Het CBI maakt deel uit van het ministerie van Buitenlandse Zaken en ressorteert onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking. Deze organisatie wist 22 producenten bijeen te krijgen. De deelname aan de Bouwbeurs vormt voor deze ondernemingen de laatste ronde van het geintegreerde exportpromotie-programma waarmee het CBI in maart van het vorige jaar begon. Adviseurs van het CBI bezochten een groot aantal deelnemers en gaven informatie over de produktiemogelijkheden. De selectie vond plaats op het vermogen naar Europese normen te fabriceren. De deelnemers willen tijdens de beurs contact leggen met importeurs of agenten.

Export Tijdens de expositie, die het CBI in maart 1992 in Rotterdam hield, bleek dat de meeste producenten eigen ontwerpen leveren. Te meer omdat er aan fabricage volgens licentie doorgaans nogal wat problemen kleven en

at importeurs voor dergelijke produkten weinig belangstelling tonen. Als richtlijn voor technische produkten geldt de norm ISO 9000. De export uit ontwikkelingslanden krijgt volgens het CBI meer belangstelling omdat bijvoorbeeld de Wereldbank en het Internationale Monetaire Fonds in hun rapporten en studies meer aandacht vragen voor de Derde Wereld. Wie produkten afneemt uit ontwikkelingslanden kan geen aanspraak maken op subsidies. Voor nogal wat import uit dergelijke landen hoeft de importeur echter geen invoerbelasting te betalen.

Geen invoerrechten Over het geheel genomen is alles wat onder het algemeen preferentieel stelsel van de GATT valt vrij van invoerrechten. Wanneer bijvoorbeeld de EG in bepaalde produkten een gevaar voor de eigen industrie ziet vindt weer wel heffing plaats. Vooralsnog geldt dat niet voor waren uit Afrika, het Caraibisch gebied en voor de zich ontwikkelende landen rond de Stille Oceaan. In de ontwikkelingslanden kan de overheid een niet onbelangrijke rol spelen in het bevorderen van de export. De manieren waarop dat gebeurt zijn volgens het CBI niet altijd even duidelijk. De overheid kan bedrijven ontslaan van het betalen van invoerrechten op machines en op grondstoffen. Die vrijstelling kan weer samengaan met een exportverplichting. Andere vormen van stimulering zijn het aanbieden van bepaalde fiscale voorzieningen.

Tevreden Pobegeleider C. Dieleman van het CBI toont zich vooralsnog tevreden over de resultaten van de eerste expositieronde in Rotterdam. De tentoonstelling trok bij elkaar zon 50 tot 60 bezoekers. De belangstelling voor de bouwprodukten lag volgens hem hoger dan voor andere importwaren uit ontwikkelingslanden. Belangrijk noemt hij de komst van een niet onaanzienlijk aantal gevestigde importeurs. Niet in de laatste plaats toonde de doehet-zelf-sector interesse. De getoonde produkten bestreken bijn die gelegenheid alle segmenten van de prijs-kwaliteitschaal. Dit gegeven weerlegt volgens Dieleman de stelling dat ontwikkelingslanden in elk geval op dit moment alleen binnen het laagste segment leveren.

Hout Tegen viel in Rotterdam naar Dielemans mening de interesse voor hout en houtprodukten.

Een verklaring ligt volgens hem mogelijk in de huidige on duidelijkheid omtrent het Nederlandse beleid inzake het gebruik van tropisch hardhout.

Het hout dat bijvoorbeeld enkele Maleisische producenten leveren laat zich volgens Dieleman ook binnen strengere Nederlandse voorwaarden goed toepassen. Het gaat hierbij om het hout van de rubberboom.

Deze bomen staan op een plantage en leveren de grondstof voor rubber. Voorheen werd een boom gekapt en verstookt wanneer deze geen rubber meer leverde. Momenteel gaat het hout op aan de fabricage van bijvoorbeeld deuren. Anders dan veel andere tropische houtsoorten vergt het rubberhout een wat zorgvuldiger bewerking omdat het wat gevoeliger blijkt voor onder meer schimmels.

Herhaling Op grond van de resultaten die de eerste expositieronde opleverde noemt Dieleman het po voor herhaling vatbaar.

Naar verwacht besteedt het CBI over twee of drie jaar opnieuw aandacht aan bouwmaterialen en -produkten uit ontwikkelingslanden. Ook in de landen waar het om gaat groeit de belangstelling voor de export van bouwprodukten.

In het verlengde daarvan doen zich diverse nieuwe ontwikkelingen voor. Kansen op een succesvolle export doen zich vooral voor bij waren waarvoor het desbetreffende land zelf de grondstoffen kan leveren of waarvoor het slechts relatief kleine hoeveelheden hoeft in te voeren.

Reageer op dit artikel