nieuws

KIR-antwoorden

bouwbreed

” Dat een dwaas meer kan vragen dan tien wijzen aan antwoorden ke verzinnen is algemeen bekend. Zeker bij ambtenaren van rijk, provincie en gemeente waar nog wel eens een volksvertegenwoordiger op al dan niet landelijk niveau via schriftelijke vragen probeert in de krant te komen en bij zijn of haar toekomstige kiezers in het gevlei. Daar hebben die ambtenaren -in een reeks van jaren gelouterd en vereelt- natuurlijk iets op gevonden. Wanneer op hoog ambtelijk niveau en na bestuurlijke ruggespraak is geconcludeerd dat de publiciteitsbeluste vragensteller vraagt naar de bekende weg wordt in hoog tempo het zogeheten KIR-antwoord geproduceerd. En als u nu weet dat KIR staat voor Kluit In Riet begrijpt u drommels goed dat de vragensteller met zon antwoord de kolommen van dit dagblad niet zal vullen.

Nauwelijks had de fractievoorzitter in de Haagse Raad voor Groen Links, Jeanne Molier, in Cobouw gelezen dat woningbouwverenigingen en projectontwikkelaars op de loer liggen 4500 huizen in het Haagse Zuid-West te slopen of zij klom in de gordijnen. Duurdere huizen bouwen op de plaats van goedkope woningen is haar een gruwel.

Wie naar het heden blikt kan constateren dat de wijken Morgenstond, Moerwijk, Bouwlust en Vrederust -eens de kraamkamer van jonge Hagenaars- met zon 30.000 uit de tijd geraakte huizen, een vergrijsde bevolking, een zeer matig functionerend winkelapparaat en een groot gebrek aan werkgelegenheid aan een duchtige opknapbeurt toe is.

Wat Jeanne Molier wellicht is ontgaan is het stuk rm 90 DBW van 3 mei 1991, waarin voor de Raad de toekomst van die vier aan verpaupering onderhevige wijken worden geschetst. Daarin ook de mededeling dat een werkgroep Investeringsklimaat Den Haag Zuid-West deugdelijk zal onderzoeken.

Hoe onambtelijk een ambtenarenstad als Den Haag kan zijn moge blijken uit de samenstelling van de werkgroep. Niet de minsten in de bouwwereld -in de wande ling de club van Drunen geheten- hebben zich in het probleem vastgebeten. Als daar zijn prof. Arnold Heertje, die de voorzittershamer mag hanteren, Hajo Viersen, eens bekend als Directeur-Generaal van de Volkshuisvesting, de oudstaatssecretaris van VRO en oud-wethouder in Amsterdam (en ook nog oudTweede Kamerlid) Jan Schaefer en -naar verluidt- ook de Haagse wethouder Nico Dijkhuizen.

Kortom, een gezelschap dat er niet om liegt.

Hoewel de big boys van de volkshuisvesting het op allerlei punten met elkaar eens zijn, sluiten die punten niet overal naadloos aaneen. Zo vindt Hajo Viersen dat alleen met volledige medewerking en steun van de publiek-private sector iets moois tot stand kan worden gebracht -zonder die sector creeer je slechts goedkoopteeilanden zonder draagvlak en dat stimuleert gettovorming- maar ziet Jan Schaefer het anders.

De geestelijke vader van ‘bouwen voor de buurt’ is van mening dat dit gigantische po kans van slagen heeft als ook de zittende bewoners een goedkope woning krijgen, maar dat daarbij het realiseren van betere buurten niet uit het oog mag worden verloren.

Als investeerders weer belangstelling krijgen voor Den Haag Zuid-West krijg je een gedifferentieerde wijk, denkt de Amsterdamse banketbakker in ruste.

Overigens mag worden verwacht dat de Haagse gemeente-ambtenaar Wim Giezeman de antwoorden op de vragen van Jeanne Molier op papier zal werpen. Anderhalf jaar geleden was hij van mening dat een gemeenteraad niet buitenspel moet worden gezet, maar anderzijds zich niet met elk detail moet bemoeien. De gemeenteraad heeft een sturende rol, de uitvoering zou moeten worden overgelaten aan een ontwikkelingsmaatschappij.

Het ligt voor de hand dat Jeanne Molier zich niet met KIR-antwoorden het Haagse bos in zal laten sturen.

Krullenveger

Reageer op dit artikel