nieuws

Keurmerk voor pvc roept nog veel vragen op

bouwbreed

Er bestaat nog grote onduidelijkheid over het ingevoerde keurmerk voor pvc-materialen. Zo lijkt er onder andere nog geen goede afstemming te zijn met hetgeen op Europees niveau op dit gebied gebeurt en bestaat er grote onzekerheid over de criteria waaraan een produkt moet voldoen om het milieukeurmerk te krijgen.

Aldus prof.dr.ir. Ch.F. Hendriks van het Instituut voor materiaal en milieu-onderzoek (Intron) gisteren in de Utrechtse Jaarbeurs op het symposium ‘Kunstoffen en het milieu in de bouw’.

In zijn inleiding ging Hendriks in op het ingevoerde milieukeurmerk. Volgens de hoogleraar kleven hieraan nog de nodige onduidelijkheden. Zo vroeg hij zich hardop af of alleen het ‘milieuvriendelijkste produkt’ in een produktgroep volgens een genormaliseerde milieumaat het keur krijgt.

“Of is het voldoen aan bepaalde minimum wettelijke eisen, zoals het Bouwstoffenbesluit en convenanten reden genoeg om een keur af te geven?” Ook de afstemming met wat er op het gebied van keurmerken op Europees gebied gebeurt gaat in de ogen van Hendriks niet goed. “Ondernemers zien veel liever een Europees milieukeur, of een nationaal keurmerk dat naadloos zal aansluiten op een toekomstig Europees keur. Dit lijkt vooralsnog niet het geval. Voor het keur van het milieuvriendelijkste produkt lijken in de bouw nog grotere problemen te bestaan dan bij consumentenartikelen.

In de bouwsector” , zo benadrukte hij, “is het daarom misschien zinvoller een bouwwerk in zijn specifieke omstandigheden te beschouwen en van het keur ‘maatwerk’ te maken, in plaats van dit in algemene regels te gieten.”

Overigens haastte Hendriks zich met te zeggen dat bij bepaalde organisaties, “waaronder consumenten- en milieuorganisaties” , veel enthousiasme over het milieukeur bestaat.

“Het milieukeur lijkt dan ook veel meer geschikt voor consumentenartikelen dan voor bouwprodukten.”

Eisen In zijn ogen is het wellicht voor bouwprodukten dan ook beter om in plaats van een keurmerk af te geven, uitspraken en gegevens over milieuaspecten in Komo-certificaten en attesten vast te leggen. “Naast de reeds gebruikelijke technische eisen ke dan ook de milieuhygienische eisen worden vastgelegd. Zo kan worden gewaarborgd dat het bouwelement met betrekking tot een of meerdere milieucompartimenten beneden bepaalde grenswaarden blijft en de gebruiker gewaarmerkte informatie wordt geboden, die hij vervolgens kan gebruiken om het meest milieuvriendelijke bouwwerk te

zen. Nieuwe produkten zullen zich hier ook aan moeten confermeren.”

Volgens Hendriks heeft deze manier van aanpak als voordeel dat het doel, het terugdringen van milieubelastende produkten, kan worden bereikt zonder dat een dwingend keurmerk dat niet past in de Europese gedachte wordt opgelegd.

Uitspraken Voor wat betreft het doen van gefundeerde uitspraken over de potentiele milieueffecten van een pvc-produkt biedt volgens Hendriks de levenscyclusanalyse (lca)-methodiek ondanks de huidige beperkingen het beste handvat.

Daarnaast kan volgens hem een ecobalans van pvc een goed middel zijn om aan te tonen hoe de milieuvriendelijkheid van pvc-produkten nu daadwerkelijk ligt ten opzichte van andere produkten.

“Door pvc-produkten te certificeren op milieuaspecten of hiervoor een milieukeur aan te vragen, kan pvc zeker een goed figuur slaan op de milieumarkt” , aldus professor Hendriks.

Reageer op dit artikel