nieuws

Haagse regio: te weinig ruimte voor nieuwbouw

bouwbreed

De ondertekening van het uitvoeringscontract voor de verstedelijking in de Haagse regio is voorlopig met een jaar uitgesteld. Reden hiervoor is onder andere dat de taakstelling, de bouw van 45000 woningen, uit de Vierde Nota-extra bij lange na niet wordt gehaald. De regio kampt met een tekort aan ruimte voor de bouw van 10000 tot 15000 woningen, omdat de aangewezen locaties onvoldoende zijn om grote aantallen huizen te realiseren.

Dit blijkt uit de Voortgangsrapportage regionale ruimtelijke ontwikkelingen. Zoals bekend is vorig jaar april door het rijk, de provincie Zuid-Holland, het toenmalig gewest s’Gravenhage (tegenwoordig Stadsgewest Haaglanden, HO), en de gewestgemeenten Delft en Pijnacker het startconvenant voor de uitwerking van het verstedelijkingsbeleid in de Haagse regio onderte kend. Dit startconvenant vormde de eerste stap in de richting van een uitvoeringsconvenant dat de bouw van 45000 woningen in de periode 1995-2005, een aangepaste financieringssystematiek voor openbaar vervoer en grondkosten, en de te maken afspraken met beleggers en poontwikkelaars regelt. Het streven was om in maart van dit jaar tot ondertekening van het uitvoeringsconvenant over te gaan. Deze datum blijkt niet haalbaar. Volgens de Voort gangsrapportage wordt nu naar ondertekening van het uitvoeringscontract eind van dit of begin volgend jaar gestreefd. Reden voor het uitstel ligt, aldus de rapportage, onder andere aan het feit dat er veel tijd gemoeid is geweest met het bereiken van overeenstemming over de in te stellen projectorganisatie die de plannen moet coordineren en opstellen. Maar liefst tien pogroepen gaan zich nu gelijktijdig met onderdelen van de plannen bezighouden.

Onvoldoende Nu al staat echter vast, zo concluderen de stuurgroep en de projectorganisatie van het stadsgewest, dat de aangewezen Vinex-locaties onvoldoende ruimte bieden om de taakstelling van 45000 woningen te realiseren.

Ging het vorig jaar ondertekende startconvenant nog uit van een tekort van 3000 tot 5000 woningen, de stuurgroep heeft nu een tekort dat ligt tussen de 10000 en de 15000 woningen berekend. “Door de nabijheid van autowegen en bedrijfsterreinen” , wordt in de rapportage geconcludeert, “kan in bepaalde zones van de grote locaties minder worden gebouwd dan aanvankelijk werd geraamd.”

Onlangs kondigde de dagelijks bestuursleden van het Stadsgewest Haaglanden, P. Noordanus en H.J. Schartman, al aan op zoek te zullen gaan naar extra bouwlocaties in de regio. Daarbij gaan de gedachten onder andere uit naar het bouwen in Pijnacker in het gebied ten zuiden van de dorpskern, in de buurt van Delfgauw en de Brasserskade.

Onderzoek moet hierover meer duidelijkheid brengen.

Vervolg op pag. 2

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels