nieuws

Gezamenlijk woon- en werkplan voor Goudse regio

bouwbreed Premium

De colleges van B en W van Gouda, Moordrecht en Waddinxveen hebben een convenant ondertekend, waarin een ruimtelijk compromis is overeengekomen dat tenminste tot het jaar 2010 moet gelden.

Het samenhangend woon- en werkgebied, wordt nog onderwerp van bespreking in de gemeenteraden en bij de provincie.

Ten behoeve van de inwoners van de Goudse regio zijn afspraken gemaakt ten behoeve van het wonen (er gaat op elkaars grondgebied gebouwd worden) en het werken (er is een regionaal bedrijvenpark van 55 ha. voorzien) en er zijn wensen geuit ten aanzien van verkeer en vervoer, die vooral door hogere overheden ke worden vervuld.

Partijen bevorderen dat ten behoeve van de Goudse woningbouw er via een vereenvoudige procedure een grenscorrectie met de gemeente Moordrecht tot stand komt, waardoor woningbouw vanaf 1997 mogelijk zal zijn. Eerder al zal bij de kern van Moordrecht met ingang van volgend jaar voor de periode tot het jaar 2000 voor Goudse woningzoekenden 715 woningen worden gerealiseerd. Dit jaar al zal er in Waddinxveen in de Zuidplas met woningbouw ke worden begonnen, terwijl daarna mede ten behoeve van Goudse woningzoekenden -dat zijn er nu ruim 5000- in deze gemeente een bouwlocatie wordt ontwikkeld.

Overeengekomen is het planologisch contingent ’93 tot en met ’96 als volgt te verdelen:Gouda 1285 woningen en Moordrecht 280, waarmee 78% van het contingent mee is gemoeid. Waddinxveen zal tot die tijd 435 woningen bouwen.

Voor de drie volgende jaren zijn aan Gouda 630 en aan Moordrecht en Waddinxveen elk 435 woningen toegewezen.

Voor de laatste twee jaren overlegt Gouda nog met de provincie over een extra planologisch contingent van 380 woningen per jaar.

Verkeer

Elk van de drie gemeenten breiden de eigen bedrijfsterreinen nog enigszins uit en nemen samen de exploitatie van een regionaal bedrijvenpark van 55 ha.ten oosten van de rijksweg Den Haag-Utrecht op Moordrechts grondgebied voor hun rekening. Waddinxveen zal proberen de ontwikkeling van hun bedrijventerrein Doelwijk ten oosten van de A12 in de gemeenschappelijke regeling wordt opgenomen.

Ten behoeve van verkeer en vervoer gaan partijen er op aandringen dat er voorhaltestations komen voor Moordrecht/Gouda-West en Waddinxveen-Zuid. Voor een goede verkeersafwikkeling via de provinciale weg S 26 van en naar de Krimpenerwaard zal zo spoedig mogelijk een zuidwestelijke randweg moeten worden aangelegd. Als voor die verbinding de S26 moet worden omgelegd zal dat op Gouds grondgebied moeten plaatsvinden.

De Noordringdijk tussen de S26 en de Coenecoopbrug moet worden verbeterd of er dient een gedeelteliljke vervangende route te worden gecreeerd. De af- en opritten van de A20 naar de drie gemeenten zullen zodanig moeten worden gerconstructeerd dat een snelle en veilige verkeersafwikkeling gegarandeerd is.

Streekplan

Voor wat de uitvoering van het convenant betreft is overengekomen dat de exploitatie van woningbouwlocaties voor re kening is van de gemeente, waar de locaties zijn gelegen. Bij de extra woningbouwlocaties in Moordrecht zal Goudse ambtelijke hulp worden ingezet. Die Goudse ambtelijke ondersteuning komt er ook voor het regionaal bedrijvenpark.

Aanleg en beheer van een ecologisch, recreatieve corridor op Moordrechts grondgebied zullen als onderdeel van het Kernbos, door het rijk geschieden.

Alles wat nu is overeengekomen wordt nader uitgewerkt in een Intergemeentelijke Structuurschets. Die dient voor 1 januari 1994 door de gemeenteraden te worden vastgesteld, zodat die dan, naar men hoopt, door provinciale staten wordt overgenomen in de herziening van het streekplan Zuid-Holland Oost.

Reageer op dit artikel