nieuws

C.R.O.W verhoogt bijdrage toepassen RAW-systematiek

bouwbreed

De gebruikersafdracht die C.R.O.W in rekening brengt voor het toepassen van de RAW-systematiek in gww- bestekken is verhoogd van 0,1 tot 0,15 procent.

De maatregel behelst volgens de Stichting Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek (C.R.O.W) te Ede, het aanpassen van de bestaande financieringsstructuur. Het gaat dus niet om een prijsverhoging zonder meer. Met de verhoging van de bijdrage wordt, naar de mening van het C.R.O.W-bestuur, ingespeeld op gewijzigde marktverhoudingen. Er wordt veel meer een relatie gelegd tussen een toegekende bijdrage en het daarvoor verkregen produkt. Algemene subsidiering van activiteiten wordt dan ook minder gewenst. De nieuwe bijdragestructuur is tot stand gekomen na goed overleg met de Rijkswaterstaat, de Vergadering van Hoofden van Provinciale Waterstaats- en Milieudiensten en de Vereniging van Ne derlandse Gemeenten. Het principe ‘de gebruiker betaalt’

werd door de C.R.O.W voor de RAW-bestekken ten dele gehanteerd. De gebruiker betaalde wel voor het gebruik, maar voor het onderhoud en gebruik van de systematiek werden door C.R.O.W algemene subsidies toegekend. Door de kosten voor het ‘RAW-produkt’ nu geheel via het gebruik te verhalen, ke de algemene subsidies komen te vervallen.

Daarmee heeft het C.R.O.Wbestuur voldaan aan de voorwaarde die de hierboven genoemde overkoepelende organisaties aan hun instemming hebben verbonden.

De maximumbijdrage per bestek of overeenkomst is overigens wel gehandhaafd, met dien verstande dat het bedrag in dezelfde mate is verhoogd als het promillage. De maximumbijdrage is van f.50000 op f.75000 gebracht. De aangepaste afdrachtregeling, op 1 januari 1993 van kracht, wordt reeds toegepast op alle nieuwe gebruikersovereenkomsten. Bestaande overeenkomsten zullen worden gewijzigd. Daarbij wordt een overgangsperiode tot 1 april aangehouden.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels