nieuws

Bouwcao komt alleen na een conflict tot stand

bouwbreed

“Wij houden vast aan ons uitgangspunt dat wij niet bereid zijn de gevolgen van overheidsmaatregelen, zoals met de wao, te repareren.” Aldus voorzitter A. de Jong van de werkgeversdelegatie in het caooverleg voor de bouw. “Als werkgevers niet snel uit een ander vaatje gaan tappen zal de bouw-cao als in voorgaande jaren op een conflictueuze wijze tot stand komen” , is de conclusie van delegatieleider Roel de Vries van de bouwbond-FNV.

Ook de bouwbond-CNV constateerde na de tweede dag dat de wao-kwestie nog wel eens het breekpunt van de cao-onderhandelingen zou ke worden “nu werkgevers hebben blijk gegeven op geen enkele wijze te willen meewerken aan reparatie’.

“De vakbonden hebben ons ook op geen enkele manier aan het verstand ke brengen waarom wij daartoe verplicht zouden zijn” , aldus voorzitter De Jong.

“De bonden hebben ons op het punt van de wao drie concrete vragen gesteld. De eerste was of wij bereid waren om gezamenlijk het Sociaal Fonds voor de Bouwnijverheid op te dragen een onderzoek te doen naar de mogelijkheden van collectieve herverzekering.

Ten tweede vroegen ze of wij, los van de kosten, ons verplicht voelden medewerking te verlenen aan een collectieve herverzekering. En tenslotte of bij enig model voor herverzekering er met ons te praten valt over een aandeel in de kosten.

Ons antwoord op alle drie de vragen is:Neen.”

Centraal standpunt Dat spoort met het standpunt van de werkgeverscentrales VNO en NCW. De door deze centrales ingestelde Commissie Voorbereiding Arbeidsvoorwaardenbeleid, waarin ook vertegenwoordigers van het AVBB zitting hadden, stelde dat geen enkele uitbreiding aan bestaande wao-aanvullingsregelingen mag worden gegeven, ook niet als werknemers hier zelf aan bijdragen door, bij voorbeeld, op andere punten in te leveren.

Volgens woordvoerder Slok van de bouwbond-CNV hebben de bouwwerkgevers te kennen gegeven dat bouwvakarbeiders de wao-verslechtering maar zelf individueel moeten verzekeren “terwijl werkgevers toch mede-verantwoordelijk zijn voor de grote uitstoot uit de bedrijfstak als gevolg van slechte arbeidsomstandigheden” .

Toch zal deze bond op een der volgende cao-sessies met een uitgewerkt voorstel komen op welke wijze de wao-reparatie collectief zou ke plaatsvinden.

Loon bij ziekte Werkgevers willen ook niet tegemoetkomen aan de wens van de bonden er zorg voor te dragen dat straks bouwvakarbeiders bij ziekte hun uitkering tot 100% van het loon aangevuld krijgen. Zoals bekend ziet het er naar uit dat werkgevers de uitkering aan hun zieke werknemer de eerste drie of zes weken zelf moeten betalen.

Een collectieve verzekering zou ke voorkomen dat werkgevers als gevolg van deze maatregel een negatieve selectie van personeel gaan toepassen, aldus de bouwbond CNV. Maar werkgevers weigeren over deze problematiek te praten zolang het gaat om een voorstel tot wet.

Werkgevers hebben de bonden ook duidelijk te verstaan gege ven dat zowel hun pakket in materiele zin alsmede hun wensen in immaterieel opzicht in de praktijk te grote kostenverhogende aspecten hebben.

“En dat op een moment dat de Nederlandse economie er allesbehalve goed voorstaat” , aldus De Jong.

Verbijsterend De bouwbond-FNV noemt de volstrekt negatieve houding ten aanzien van de voorstellen van de vakbeweging over wao, over herverzekering van de ‘drie tot zes weken’ en versterkte aanpak van de arbeidsomstandheden “ronduit verbijsterend” . “Hier wordt de aangtrekkingskracht van de bouw op de arbeidsmarkt geen goed mee gedaan” , aldus De Vries.

“Hun verwijt dat we niet zouden handelen in overeenstemming met de nota van de Stichting van de Arbeid wijs ik van de hand. Daarin ging het onder meer om vergroting van de deelname aan het arbeidsproces. De twaalf paginas aan verslechteringen, die door werkgevers worden voorgesteld, dragen uitsluitend bij tot een vermindering van de werkgelegenheid en verslechtering van de kwaliteit van de arbeidsplaatsen.”

Reageer op dit artikel