nieuws

Arbouw werkt aan pakket preventiezorg voor bouw

bouwbreed Premium

De stichting Arbouw voert momenteel gesprekken met organisaties op gebied van de bedrijfsgezondheids- en veiligheidszorg om te komen tot het aanbieden van geintegreerde preventiezorg aan de bouw. Adjunct-directeur J. den Nijs van de stichting Arbouw kondigde dat dinsdag aan op de Bouwbeurs.

Op een door het Sociaal Fonds Bouwnijverheid (SFB) -vreemd genoeg- besloten gehouden introductiebijeenkomst over de aanpak van het ziekteverzuim verklaarde Den Nijs dat met de preventiezorg een nieuw begrip zijn intrede doet in de bedrijfstak.

Volgens hem heeft de bouw ook dringend behoefte aan die preventiezorg. Alleen op die manier namelijk is het mogelijk de bouw via een pasklare structuur naast de al gebruikelijke bedrijfsgezondheidszorg ook de zo broodnodige veiligheidsheidszorg aan te bieden.

“Maar” , zo beklemtoonde Den Nijs, “alle inspanningen van de bedrijfstak en Arbouw ten spijt blijft het de verantwoordelijkheid van de individuele bouwondernemer om gebruik te ma ken van het aangeboden dienstenpakket op gebied van de preventiezorg. Ook is het diens primaire verantwoordelijkheid om een verzuimbeleid, inclusief een arbobeleid in zijn bedrijf op poten te zetten.”

Ziekteverzuim Wat dat betreft kan het nieuwe, door SFB en Arbouw op poten gezet, po ‘Ziekteverzuim, doe er wat aan’ bedrijven stapsgewijs begeleiden bij het terugdringen van het verzuim in de onderneming.

Arbozorg is daarbij een belangrijk aandachtspunt.

Deskundigen vanuit verschillende disciplines zijn het bouwbedrijf behulpzaam. In eerste instantie krijgt de onderneming te maken met de verzuimcoordinator, maar in een later stadium komt ook een Arbouw-adviseur over de vloer.

Die zal dan, samen met het be drijf, een jaarplan opstellen waar binnen een aantal jaarthemas betreffende arbozorg wordt aangewezen:analyse van de risicos op de bouwplaats, structurele voorlichting en instructie, een scholingsplan en een structuur om problemen op de bouwplaats te vertalen in beleid.

Den Nijs drong er bij bouwbedrijven met een hoog verzuim op aan in het project te anticiperen. Immers, het gaat werkgevers geld kosten als een werknemer niet meer kan werken wegens arbeidsongeschiktheid. Anderzijds ke ze dank zij het nieuwe stelsel van premiedifferentiatie geld verdienen.

Innovators “Alle reden dus om een goede arbozorg te organiseren, waarbij die zorg moet worden ingebed in de totale bedrijfsvoering” , zei hij. Meer specifiek komt dat neer op het vaststellen van een arbobeleidsplan.

Aandacht voor arbeidsomstandigheden dient bovendien volgens hem een wezenlijk onderdeel te zijn van kwaliteitszorg.

Den Nijs lichtte toe dat momenteel dit uitgangspunt in de praktijk wordt gebracht in een Arbouw-po, waarbij dertig bouwbedrijven betrokken zijn. Die worden ‘innovator-bedrijven’ genoemd en moeten aan een aantal criteria voldoen.

“Zo moet er onder meer sprake zijn van aantoonbare aandacht voor risicopreventie bij de werkvoorbereiding en van registratie en analyse van vermijdbaar en onvermijdbaar verzuim. Ook dienen innovator-bedrijven persoonlijke beschermingsmiddelen aan te schaffen en te verstrekken.

Het arbobeleid bij de innovator-bedrijven is vastgelegd in een arbobeleidsplan” , aldus Den Nijs.

De stichting Arbouw realiseert zich volgens hem dat het opzetten van een verantwoord arbobeleid een kwestie van vallen en opstaan is en dat het niet van vandaag op morgen verwezenlijkt kan worden.

Echter, de resultaten van het innovator-po zijn veelbelovend en ke voor bouwbedrijven een voorbeeldfunctie vervullen.

Overigens belegt Arbouw vanmiddag op de Bouwbeurs een bijeenkomst over het innovator-po.

Reageer op dit artikel