nieuws

Arbouw hekelt belastingdienst en Arbeidsinspectie

bouwbreed Premium

Adjunct-directeur J. den Nijs van de stichting Arbouw heeft woensdag op de Bouwbeurs in Utrecht fel uitgehaald naar de anti-arbo instelling van de belastingdienst. Ook de niet uniform werkende Arbeidsinspectie kreeg ervan langs.

Den Nijs bepleitte verder, in navolging van de al bestaande regeling voor collegiale in- en uitlening van personeel, uit een oogpunt van verzuimbestrijding ook zon systeem met betrekking tot arbo-vriendelijk materiaal en materieel.

Hij deed zijn uitspraken op een bijeenkomst, die in het teken stond van het zogeheten innovator-po van Arbouw. In het kader daarvan is bij 29 bedrijven uit alle bouwbranches geinventariseerd tegen welke problemen zij oplopen bij uitvoering van gestructureerde arbo-zorg en getracht daar voor passende oplossingen te vinden.

Volgens Den Nijs was een van de conclusies dat voor veel bedrijven het investeren in arbovriendelijk materiaal en materieel het budget te boven gaat.

En dat terwijl dergelijke apparatuur de veiligheid, de snelheid van werken en de efficiency vergroten. Investeringen daarin verdienen zich terug in de vorm van lager verzuim en dus lagere ziektewetpremie en minder uitstoot naar de wao.

Den Nijs meende dat de oplossing gevonden zou ke worden in een systeem voor in- en uitlening van zulke apparatuur.

Veel kritiek De adjunct-directeur van Arbouw had geen goed woord over voor het optreden van de belastingdienst. In het kader van het Innovator-po kwam namelijk aan het licht dat de fiscus de aan werknemers in de bouw verschafte winterkleding als belastbaar beschouwt.

“Demotiverend en onbillijk” , concludeerde hij. Volgens hem moeten sociale partners zich inspannen ervoor te zorgen dat subsidies, die een stimulans geven aan verbetering van arbeidsomstandigheden, niet belast worden.

Na de fiscus kreeg ook de Arbeidsinspectie ervan langs.

Den Nijs stelde vast dat die in de totaal acht disticten niet uniform werkt. “Wat in het ene district wordt aanvaard, kan in het andere district worden afgewezen. De Arbeidsinspectie zou een centraal beoordelingspunt dienen op te zetten, dat zorg draagt voor een uniforme standpuntbepaling in alle disticten ten aanzien van veiligheidstechnische aangelegenheden” , zei hij.

Den Nijs brak ook een lans voor een door de overheid in te stellen subsidieregeling ten behoeve van isolatie van cabines van bestaande machines in de wegenbouw en het grondverzet.

“Bij de innovatorbedrijven in de wegenbouw is naar voren gekomen dat die machines op technisch verantwoorde wijze ke worden geisoleerd tegen lawaai” , aldus Den Nijs.

Tekortkoming In het innovator-po bleek op arbo-gebied een gebrek aan werkelijke samenwerking en dus coordinatie tussen hoofdaannemer en gespecialiserde onderaannemers.

“Niet bevorderlijk voor de kwaliteit van het geleverde produkt en de arbeidsomstandigheden. Het is een van de grote uitdagingen van de bouw om mede in relatie tot de implementatie van de EG-kaderrichtlijn voor tijdelijke en mobiele bouwplaatsen in deze situatie in de nabije toekomst verandering te brengen” , verklaarde hij.

Maar ook in individuele bedrijven in de bouw laat de arbo-coordinatie tussen management en de mensen op bouwplaats vaak te wensen over: Vervolg op pag. 2

Reageer op dit artikel