nieuws

Adam stelt voorwaarden aan extra bouwopgave

bouwbreed

Eerst moeten de problemen rond de ontwikkeling van bouwlocaties in het stadsgewest Amsterdam worden opgelost. Pas daarna kan er worden gepraat over de bouw van extra woningen. Deze voorwaarde stelt W.C.T.F de Zeeuw, voorzitter van de Stuurgroep Uitvoering Vinex Stadsgewest Amsterdam, in reactie op de vraag van minister Alders om extra locaties voor de verhoogde woningbehoefte in het stadsgewest.

Uit een brief aan de stuurgroep blijkt dat minister Alders de woningbehoefte tot het jaar 2000 schat op 138000, rekening houdend met een woningtekort van 2%. Van deze opgave worden 39000 woningen toebedeeld aan de Randstad, en 99000 aan de rest van Nederland.

Bovenstaande gegevens zijn gebaseerd op de rijksraming woningbehoefte, zoals die is terug te vinden in het Trendrapport Volkshuisvesting. Dit rapport wordt begin maart, samen met het standpunt van de regering, officieel bekend gemaakt.

De minister van VROM verwacht dat zich op korte termijn een stijging van van de woningbehoefte voordoet die in verschillende stadsgewesten onvoldoende gedekt lijkt te ke worden. Dit doet zich het sterkst voor in het stadsge west Amsterdam. De Rijksraming laat zien dat er, als gevolg van de extra woningbehoefte, tot en met het jaar 2000 64000 woningen in stadsgewest Amsterdam moeten worden bijgebouwd.

Versneld uitvoeren Deze opgave kan ten dele worden ingevuld door 60% van de Vinex-taakstelling voor het stadsgewest in de periode tot 2005 versneld uit te voeren, meent Alders. Dat komt neer op 51000 woningen, die voor 2000 moeten zijn bijgebouwd.

Daar komen dus nog 13000 extra te bouwen woningen bij.

Volgens de minister moeten de woningen in eerste instantie worden gebouwd op de Vinexlocaties uit het startconvenant tussen het ministerie van VROM en het stadsgewest, met name in en aan bestaand stedelijk gebied.

Hij erkent echter eveneens dat de capaciteit van de bestaande locaties onvoldoende zal zijn om de gehele taakstelling in te vullen. Daardoor, zo schrijft Alders, “lijkt het mij onontkoombaar om bovendien in uw stadsgewest (Amsterdam, EH) een of meer aanvullende locaties te ontwikkelen die op korte termijn tot aanvullende produktie ke leiden.”

‘Weinig kans’

De Zeeuw, behalve voorzitter van de Stuurgroep tevens Gedeputeerde van de provincie Noord-Holland, ziet hiertoe vooralsnog weining kans. “Het kost op dit moment al erg veel moeite om het startconvenant voor de huidige Vinex-locaties om te zetten in een uitvoeringsconvenant.”

De ontwikkeling van mogelijke locaties in Zaanstad, Assendelft-Noord, Purmerend-West, de Haarlemmermeer, Amsterdam Nieuw-Oost, AmsterdamWest en het stedelijk gebied heeft vertraging opgelopen omdat de grondexploitatie nog niet rond is. Bovendien weigert het ministerie van Verkeer en Waterstaat de aanleg van infrastructurele voorzieningen op de locaties voor zijn rekening te nemen. “Stadsgewest Amsterdam heeft een zwaar programma op zich genomen en het wil zich daar graag voor uitsloven. Op dit moment ke we echter nog steeds niet aan de slag. Er dreigt vertraging, en dan ligt er nu opeens een verzoek om versnelling!”

Volgens De Zeeuw, die overigens ook twijfelt aan de juistheid van de aard van de woningbehoefte (gesteld op 70% vrije en licht-gesubsidieerde sector en 30% sociale sector), ligt het probleem voornamelijk bij de versnelling, en niet zozeer bij de vergroting van de locaties. Daarvoor biedt Amsterdam Nieuw-Oost voldoende mogelijkheden.

Het stadsgewest weigert op dit moment over extra woningbouw te praten zonder dat daarbij de problemen rond de huidige Vinex-locaties worden betrokken. Daarover zal begin maart opnieuw overleg worden gevoerd, waarbij als nadrukkelijke eis is gesteld dat zowel het ministerie van VROM als het ministerie van Verkeer en Waterstaat aanwezig zullen zijn. “Dat zijn voor ons toch broer en zus” , aldus De Zeeuw.

Een voorlichter van het ministerie van VROM zei desgevraagd dat Amsterdam het enige stadsgewest is, dat een brief van minister Alders heeft ontvangen. Verder onthield hij zich van commentaar over de inhoud van het Trendrapport en het regeringsstandpunt daarover. “We zitten midden in de afronding van het stuk.

Iedereen moet dus nu maar even geduld hebben.”

Reageer op dit artikel