nieuws

Werkgevers: Produktietijd moet aanzienlijk groter

bouwbreed

Werkgevers in de bouw willen een cao voor de bedrijfstak afsluiten met een looptijd van twee jaar.

“Gezien de weinig rooskleurige economische vooruitzichten voor 1993 en 1994” komt men in hun voorstellen geen loonsverhoging tegen. Daarentegen wel de wens om de automatische prijscompensatie ter discussie te stellen. Voorts zal de produktietijd in de bouw flink moeten worden vergroot.

Dat valt op te maken uit de donderdag uitgewisselde caowensen tussen werkgevers en werknemers.

Werkgevers kiezen in hun Nota Arbeidsvoorwaardenbeleid ’93/’94 voor een tweejarige cao omdat nog een aantal afspraken, onder andere op het terrein van de verzuimbestrijding en verbetering van arbeidsomstandigheden, moeten worden uitgewerkt. In diezelfde periode kan, via afspraken in de cao, worden gewerkt aan vergroting van de produktietijd per werknemer, matiging van loonkosten, beperking van de wig tussen bruto- en nettolonen en maatregelen op het gebied van de arbeidsmarkt.

de produktietijd per werknemer moet volgens werkgevers flink omhoog. In dit verband wordt voorgesteld het mogelijk te maken om zes individuele roostervrije dagen te laten uitbetalen in plaats van op te nemen. Ook de opbouw van recht op deze dagen tijdens een ziekteperiode zou moeten worden verkleind.

“Om te ke inspelen op de wensen van opdrachtgevers is voorts een flexibeler inzet van arbeid van belang” , aldus de werkgeversnota.

Daarom wil men bedrijven via de cao de vrijheid geven in overleg met de werknemers de vastgestelde tijdstippen waarbinnen de normale werktijden vallen te verleggen, en wel zo dat er tussen zes uur ‘smorgens en negen uur ‘savonds kan worden gewerkt.

Beloning Onder het hoofdstuk ‘lonen’ wordt opgemerkt “dat de halfjaarlijkse loonsverhoging als gevolg van de automatische prijscompensatie verstarrend werkt bij onderhandelingen over vernieuwing van de arbeidsvoorwaarden” . Voorgesteld wordt daarom dit automatisme ter discussie te stellen.

Enig voorstel tot verhoging van de lonen anders dan door promotie en/of dienstjaren komt niet in de nota voor. Wel wil men ter bevordering van de instroom voor ongeschoolden en bijzondere doelgroepen, die nog niet ke voldoen aan de kwalificaties van het Arbeidsbestand Bouwnijverheid, een nieuwe beloningsklasse invoeren. Een zogenoemde inloopschaal, waarbij de beloning wordt gebaseerd op het wettelijk minimumloon.

Voorts zou men de wig tussen bruto- en nettolonen willen verkleinen, maar daar worden geen concrete voorstellen voor gedaan. Werkgevers maken zich ernstig zorgen over de sterk oplopende kosten van de vut-regeling. Er wordt een stijging van de premie (nu 5,9%) met 15% per jaar voorzien.

Andere vut Om te voorkomen dat de vut onbetaalbaar wordt, willen werkgevers de lasten ervan maximaliseren op het niveau dat in 1993 zal worden bereikt.

Het aanbrengen van een dergelijk plafond kan door enkele maatregelen te combineren met ingang van 1 januari 1994.

Dat zijn:verhoging van de uittredingsleeftijd; verlaging van het uitkeringspercentage; hantering van het garantieloon als uitkeringsbasis in plaats van het overeengekomen loon en het niet langer laten doorwerken in de uitkeringen van loonwijzigingen, die, als gevolg van functie-aanpassingen, worden gegeven vlak voor de uittredingsdatum.

Geen compensatie In de poging ziekteverzuim en wao-toetreding terug te dringen, willen werkgevers ook de mogelijkheid bespreken van een eigen risico voor de Ziektewet. Daartoe zouden eventueel afdelingskassen ke worden geintroduceerd.

In navolging van het vorig jaar genomen besluit dubbele betaling van loon en ziekengeld over feestdagen of collectieve snipperdagen te voorkomen, zal dat ook moeten worden geeffectueerd bij ziekte tijdens vakantie of op roostervrije dagen.

Met zoveel woorden stellen werkgevers in hun nota “niet bereid te zijn tot compensatie van gevolgen van overheidsmaatregelen met name in de situatie dat terugtreding van de overheid leidt tot financieel nadeel voor uitkeringsgerechtigden” . Daarmee wordt enige compensatie na de wao-besluiten van de regering bij voorbaat uitgesloten.

Wel stellen werkgevers voor in verband met mogelijk toekomstige wijzigingen op het terrein van de sociale zekerheid in de cao een openbreek-clausule op te nemen.

Reageer op dit artikel