nieuws

VKG wil dit jaar volledig hergebruik gevel-kunststof

bouwbreed

Nog dit jaar wil de Vereniging van Kunststof Gevel–elementenfabrikanten (VKG) een gesloten systeem opzetten voor deze bouwproduktie. Licentiebedrijven van de VKG doen al zon vijf jaar ervaring op met het hergebruik van materialen die bij de produktie van kunststof gevelelementen overblijven. De markt biedt momenteel ook kozijnen die naast deze reststoffen kunststof uit gebruikte kozijnen bevat. De VKG sloot eerder met minister J.Alders van VROM een overeenkomst over het hergebruik van kunststof elementen.

De bouw maakt sinds 1970 gebruik van kunststof gevelelementen. Op grond van de levensduur valt in 1995 een grote hoeveelheid kunststofafval van ruim 750 ton te verwachten. In 2000 zal het om ongeveer 1330 ton en in 2015 om pakweg 5500 ton. De Commissie Verantwoord Duurzaam Gebruik Gevelelementen die door toedoen van minister Alders tot stand kwam, onderzocht de milieuaspecten van kunststof gevelelementen. De overeenkomst verplicht alle bouwpartijen het afval van deze elementen op speciale plaatsen in te leveren. De stichting Recycling VKG ziet toe op het systeem van inzamelen en verwerken. Het ligt in de bedoeling fabrikanten die de overeenkomst onderschrijven een certificaat te verstrekken. Het gaat hierbij om een certificaat van KIWA, SKG en BKB.

Bouwbesluit De VKG vroeg Alders in het Bouwbesluit of in andere wettelijke regelingen vast te leggen dat alleen leveranciers met zon certificaat gevelelementen op de markt ke brengen. Die mogelijkheid doet zich vooralsnog niet voor, al staat het de VKG vrij op eigen initiatief het certificaat toe te passen. Zou blijken dat volledige sluiting van de produktkringloop niet lukt dan kan een algemene maatregel van bestuur op grond van het komende hoofdstuk Afvalstoffen uit de Wet milieubeheer mogelijk voorzien in een verplichting tot terugname en herverwerking.

Alders verstrekt de VKG niet de gevraagde blijvende ontheffing van het Cadmiumbesluit voor kunststofprofielen. Het initiatief voor een gesloten kring sluit echter wel aan bij een van de doelstellingen van het Cadmiumbesluit om dit metaal lekvrij toe te passen in duurzame produkten.

Op dit moment bestaat er geen duidelijkheid over hoeveel kunststofafval er vrijkomt. De afspraken die Alders maakte met de verschillende bedrijfstakken die kunststof verwerken, leidden ertoe dat voor on geveer 70 procent van deze afvalstroom passend beleid gereed ligt. Voor het restant komt binnenkort een oplossing. Alders liet de VKG weten dat het ministerie voor concrete povoorstellen een financiele bijdrage kan verstrekken.

Een structurele bijdrage behoort evenwel niet tot de mogelijkheden. Het departement bestudeert momenteel deelname aan een po dat de afzet van produkten uit hergebruikte kunststof bevordert. Het Implementatieplan Bouw- en Sloopafval schrijft voor dat een supplement op de model-bouwverordening kunststof gevelelementen tot aparte fractie bouw- en sloopafval bestempelt.

Bijdrage Alders zegt ernaar te streven op 1 januari 1994 een verwijderingsbijdrage voor kunststof gevelelementen verplicht te stellen. Het bijbehorende wetsvoorstel moet echter nog worden voorgelegd aan de Raad van State en aan het parlement. Een formeel verzoek tot het algemeen verbindend verklaren van een overeenkomst over een verwijderingsbijdrage kan overigens dit jaar al worden ingediend en in procedure gebracht. Het ontbreekt Alders’ departement momenteel aan voldoende personeel om in te gaan op het VKG-voorstel VROM zitting te laten nemen in het college van deskundigen van de stichting Recycling VKG.

Reageer op dit artikel