nieuws

Venrooy start met dakonderhoud

bouwbreed

Van Venrooy Dakbedekkingen introduceert op de Bouwvakbeurs Zuidlaren zijn beginnende activiteiten op het gebied van ‘platte dakonderhoud, ‘Dakbehoud Nederland’.

De dakonderhoudsdienst opereert vanuit Hoogeveen en Apeldoorn met eigen wagens.

Het bedrijf is gespecialiseerd in het uitvoeren van onderhoudscontracten. Het inventariseert daartoe eerst de situatie zoals die zich op het dak van een pand voordoet. Aan de hand van de bevindingen wordt een rapport opgemaakt, waarna een onderhoudscontract kan volgen. Het onderhoudscontract bestaat uit een jaarlijkse controle, reiniging van het dak, het uitvoeren van herstelwerkzaamheden met daaraan gekoppeld een verslaggeving ervan. Verder worden er adviezen gegeven. Ook is het bedrijf in staat een budgettering op te zetten voor nieuw aan te brengen dakbedekkingen. Van Venrooy BV is overigens al ruim dertig jaar in de dakbedekkingsbranche actief. Van oudsher is het bedrijf vooral renovatiespecialist.

Het zou volgens Van Venrooy beslist voor opdrachtgevers de moeite waard zijn eens op het dak te gaan kijken. Het bedrijf illustreert dit met zijn aardige folder ‘Gas op het dak zitten’.

Daarin laat het bedrijf voorbeelden zien hoe onbedoeld weelderig een ononderhouden platdak eruit gaat zien als men het aan zijn lot overlaat. Het vervelende daarvan is echter, dat plassen op het dak, planten- en algengroei het dak dusdanig aantasten, dat lekkage op de niet al te lange duur niet kan uitblijven. De kosten ter oplossing van de schade die dan ontstaat zijn hoger, dan de kosten die met regelmatig onderhoud zijn gemoeid. Een kruidentuin op de daarvoor bestemde plaats is niet verkeerd.

Een onkruidentuin op het dak is echter fnuikend.

Friesland laat al enkele jaren van zich horen. Met commissaris der koningin H. Wiegel voorop. Hij spoort via een Ster-spotje ondernemers die hun buik vol hebben van het alsmaar verslechterende vestigingsklimaat in de Randstad aan om zich in zijn provincie te vestigen. En wijst dan steevast op de ijzersterke troeven van Friesland:overdaad aan ruimte, ontbreken van congestie op wegen en uitstekend woonklimaat. Die aanpak werkt. Zo blijkt uit een gesprek met secretaris ir. E. Steenbeek van de Kamer van Koophandel voor Friesland.

Eigenlijk probeert Friesland al sinds 1960 bedrijven in de Randstad te overreden hun blikken richting noorden des lands te verruimen. In dat bewuste jaar kwam vanuit het Friese bedrijfsleven het -door de provincie ogenblikkelijk ondersteunde- initiatief om daartoe landelijk campagne te gaan voeren.

Zon vijf jaar geleden echter werd de vaart er pas goed ingezet. Ter gelegenheid van de viering van het 75-jarig bestaan stelde de Frieslandbank namelijk een fonds in, dat zou moeten worden aangewend voor acties om bedrijven naar de provincie te trekken. Voor beheer van het fonds werd de Stichting Promotie Bedrijfsleven Friesland ingesteld. Voorzitter van het stichtingsbestuur werd Wiegel, terwijl ir.

Steenbeek benoemd werd tot secretaris/penningmeester. De hoofddirecteur van de Frieslandbank completeert het bestuur.

Ster-spotje

Een van de meest opvallende daden van de stichting was het maken, drie jaar terug, van een Ster-spotje waarin de commissaris der koningin Friesland aanprijst aan ondernemend Nederland. Dat wordt zeer frequent uitgezonden via de radio.

En een jaar later werd besloten daaraan nog eens een reclamecampagne in tal van gedrukte media toe te voegen. Het betreft een serie wekelijkse advertenties waarin eerst Wiegel en daarna een aantal Friese ‘captains of industry’ den volke kond doen waarom het zo allemachtig fijn is om juist in Friesland te werken.

“Die twee campagnes versterken elkaar. We krijgen daar heel veel reacties op. Niet zo verwonderlijk, want wat Wiegel in dat spotje verkondigt is natuurlijk geen onzin. We hebben hier nog schone lucht. Er zijn hier geen files. Er is nog volop ruimte voor aanleg van bedrijfsterreinen. Kortom, Friesland is een ideale provincie om je met je bedrijf te vestigen” , stelt ir. Streenbeek vast.

Met de campagnes richt de provincie zich vooral op de bedrijven die in de Randstad knijp komen te zitten vanwege bijvoorbeeld gebrek aan uitbreidingsmogelijkheden of een slechte bereikbaarheid.

Volgens de secretaris van de KvK werpt dat steeds meer vruchten af. “Multinationals hebben we weliswaar niet hierheen gekregen, maar wel heel veel kleinere bedrijven. Ook een- en tweemansmansbedrijven. Ja, met de komst daarvan zijn we ook zeer blij. Die kleine bedrijfjes proberen we zoveel mogelijk zich te laten vestigen in de kleine kernen. Dat past volledig in het beleid van de provincie om die kernen weer meer bewoonbaar te maken.

Juist door het aanbieden van werkgelegenheid kan leegloop worden voorkomen. En dat is weer goed voor de middenstand in die dorpjes” , zegt hij.

Geen angst

Ir. Steenbeek is niet bang dat, wanneer op steeds grotere schaal bedrijven besluiten zich in Friesland te vestigen, zich in deze provincie op den duur dezelfde problemen zullen gaan manifesteren waaronder de Randstad nu lijdt: “Die vraag wordt wel vaker gesteld. Als vestiging van bedrijven gigantische vormen zou aannemen, zou ik geneigd zijn daar bevestigend op te antwoorden. Maar in die situatie verkeren we bepaald niet. Tot nu toe hebben de campagnes die we voeren Friesland ongeveer 300 arbeidsplaatsen opgeleverd. Wat dat betreft hebben we hier nog volop ruimte om er nog meer bedrijven bij te krijgen. De kans dat we voor de eeuwwisseling hier worden geconfronteerd met die randstedelijke problemen acht ik dan ook niet bijster groot.”

Integendeel zelfs. “We moeten in Friesland met betrekking tot economische activiteiten hard knokken om een beetje bij te blijven” , meent hij. Vandaar dat ook in de komende tijd campagne gevoerd zal blijven worden om Friesland te verkopen bij ondernemend Nederland.

Van een gezamenlijke actie met Groningen en Drenthe is afgezien. “We hebben nu eenmaal concurrerende belangen.

Daarom ook voert Groningen zelf actie onder het motto ‘Er gaat niets boven Groningen’.

Maar daar waar we gemeenschappelijke belangen hebben moeten we die maximaal gezamenlijk bepleiten” , zegt hij.

Belachelijk

De secretaris van de KvK toont “weinig begrip” voor allerlei door de regering afgekondigde maatregelen voor het gebruik van de ruimte. “Neem de criteria voor aanleg van nieuwe bedrijventerreinen. Die locaties moeten van het kabinet gelegen zijn aan spoorlijnen. Als je die regel op Friesland van toepassing verklaart ben je met belachelijk beleid bezig. Want spoorwegen hebben we hier nauwelijks. Ik kan er inkomen dat men dit voor de Randstad verordonneert. Bepaalde regios, zoals het hele noorden des lands, zou echter wat meer vrijheid moeten worden geboden. Nee, ik zeg niet dat er nog meer railinfrastructuur moet worden aangelegd. Die kan namelijk lang niet uit. Het noorden is nu eenmaal een dunbevolkt gebied. Waar ik wel grote moeite mee heb is dat het autorijden zo duur wordt gemaakt. Dat snijdt hout voor de Randstad, niet voor de noordelijke provincies.

De noorderlingen zijn veelal aangewezen op eigen vervoer.

Het is schrijnend om juist dat zo duur te maken. Ik zou het niet onbillijk vinden om de benzine in onze provincies een stuk goedkoper te maken. Dat is echt geen ridicule gedachte.

En eenvoudig te regelen, met bonboekjes” , betoogt hij.

Toch wil ir. Steenbeek niet de indruk vestigen dat er sprake is van achterstelling door de rijksoverheid. Immers, via het Integraal Structuurplan Noorden des Lands wordt flink geld geinvesteerd in verbetering van de infrastructuur en in feite het vestigingsklimaat.

Daarnaast is er een Investerings Premie Regeling om bedrijven te stimuleren zich in een van de noordelijke provincies te vestigen. En als het aan ir. Steenbeek ligt wordt daaraan nog een derde instrument toegevoegd, te weten het instellen van fiscale zones. Hij is daarvan een fervent voorstander. Volgens hem strookt dat met het Europese beleid, al heeft staatssecretaris Van Rooy van Economische Zaken daarover een andere, afwijkende mening. “In Ierland en Schotland bestaan dergelijke taxfreedom-zones al. Waarom zij wel en wij niet?” , vraagt hij zich af.

Infrastructuur

Overigens hoopt hij dat het noorden die steun van de rijksoverheid na verloop van tijd niet meer nodig zal hebben “dat we zonder bijstand uit de algemene middelen ke, omdat het vestigingsklimaat zo goed is geworden dat we op eigen benen ke staan” .

Vooralsnog kan het noorden het echter nog niet zonder die steun stellen. Want er moet nog heel wat worden gesleuteld aan verbetering van de infrastructuur. Ook in Friesland.

Zo moet Leeuwarden nog steeds een rechtstreekse aansluiting op het Europese net van tweebaansautowegen ontberen als gevolg van het ontbreken van de laatste schakel in de A31, te weten het stukje tussen Harlingen en de Afsluitdijk.

“Wij spreken sinds kort echter liever van Aansluitdijk. Want het woordje Afsluitdijk suggereert als zou Friesland van de rest van het land zijn afgesloten. Dat is een negatieve beeldvorming. We geven daarom de voorkeur aan de andere naam. Die beklemtoont juist dat Friesland op de rest van Nederland is aangesloten via de dijk. Een woordenspel, maar toch…” .

Aanleg van dat ontbrekende stukje weg is echter een kostbare zaak. “Daarom is er zon vijf jaar geleden voor gekozen om Leeuwarden eerst oostwaarts op het autowegennet aan te sluiten. Met het traject Leeuwarden-Heerenveen is men inmiddels druk doende.

Dan is nog een klein stukje tussen Heerenveen en Wolvega nodig en tenslotte moet nog een stukje tussen Steenwijk en Havelte worden aangepakt.

Die werkzaamheden zitten in de planning en zullen voor het jaar 2000

ar zijn. maar wat mij betreft mag het met een a` twee jaar worden bespoedigd” , aldus ir. Steenbeek.

Daarnaast dient volgens hem dringend de bestaande enkelbaansweg tussen Leeuwarden en Drachten worden verdubbeld tot vier rijstroken. Verwacht wordt dat dit werk uiterlijk in 1998 zal zijn afgerond.

En tenslotte staat dan nog het gedeelte Harlingen-Afsluit (pardon, Aansluit)dijk op de nominatie.

Vliegveld

De secretaris van de Friese KvK is een hartstochtelijk pleitbezorger van aanleg van de Zuiderzeespoorlijn. Die kan wat hem betreft niet snel genoeg worden aangelegd. Mede ook ter ontlasting van Schiphol. Want ir. Steenbeek vindt dat het vliegveld bij Lelystad op de kortst mogelijke termijn moet worden uitgebouwd tot een volwaardige luchthaven ten behoeve van uitsluitend het vrachtvervoer door de lucht.

“Dat zou de bevolking die rondom Schiphol woont verlossen van een hoop -vooral nachtelijk- lawaai. De politiek neemt allerlei draconische maatregelen om die geluidhinder zoveel mogelijk te bestrijden, terwijl een prachtige bronoplossing haalbaar is. In het wijde polderlandschap bij Lelystad ligt een vliegveld op hemelsbreed 40 km van Amsterdam. Daarheen kan het vrachtvervoer gemakkelijk worden verplaatst. Dat is ook in het belang van het noorden, maar dan moet die Zuiderzeespoorlijn er wel komen uiteraard. Dat de politiek die beslissing nog steeds niet heeft genomen is gebrek aan visie.

Precies hetzelfde zou ik overigens zeggen als ik in Den Haag woonde…”

Ir. Steenbeek: “Voorlopig gaan we door met de campagnes.”

Frigo Fotopers “Ik zou het niet onbillijk vinden om de benzine voor noorderlingen goedkoper te maken” , zegt de secretaris van de KvK Friesland.

Frigo Fotopers

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels