nieuws

Urgentie onderhoud riolen blijkt mee te vallen

bouwbreed

Urgent achterstallig onderhoud aan het 68000 kilometer lange rioleringsstelsel in ons land vergt geen f.7 miljard maar f.700 miljoen. Slechts zon 700 kilometer van het rioolnet is op zeer korte termijn aan vervanging toe. Eerder verschenen rapporten waarin werd aangenomen dat 5000 kilometer riool voor een urgente aanpak in aanmerking kwam blijken te alarmerend te zijn geweest.

Dat valt volgens de stichting Rioned, het samenwerkingsverband van overheden en bedrijfsleven op het gebied van rioleringen, op te maken uit recente gegevens over het ondergrondse rioolnet. Zij komt tot die conclusie door gesprekken met gemeenten, die steeds vaker over een digitaal bestand met gegevens van het rioolnet blijken te beschikken. Daarnaast is gebruik gemaakt van onderzoek uitgevoerd door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Een en ander geeft een compleet ander beeld van de onderhoudssituatie dan eerder werd aangenomen.

Snelle aanpak Uit het onderzoek van VNG bleek bijvoorbeeld al dat een, hooguit twee procent van het rioolnet (circa 1000 kilometer) snel moet worden aangepakt.

Binnen vijf jaar, zo was de verwachting, zal echter nog eens zon drieduizend kilometer riool onder de loep moeten worden genomen, terwijl binnen tien jaar vijf- tot tienduizend kilometer voor vervanging in aanmerking zou komen.

Een woordvoerder van de VNG laat echter weten dat het zeer moeilijk is om de conditie van de ondergrondse riolen te -screenen. Hij verwacht dat in een periode van twintig jaar toch zon f.8,4 miljard voor het riolenstelsel moet worden uitgetrokken. Hij voegt eraan toe dat dit bedrag niet in zijn geheel nodig is voor urgent achterstallig onderhoud maar ook voor het verbeteren van de conditie van het net ten behoeve van het milieu. Ruim tachtig procent van het Nederlandse riolen stelsel bestaat uit een gemengd systeem dat regen- en afvalwater naar de zuiveringsinstallaties brengt. Dit systeem brengt echter ook ‘overstorten’ met zich mee waardoor rioolwater in het oppervlaktewater terecht komt.

Alarmerend De reden dat tot voor kort nog werd aangenomen dat een veel groter deel van het riool (acht tot tien procent) voor urgente behandeling in aanmerking zou komen is te wijten aan, volgens de VNG-woordvoer der, ‘te alarmerende studies van onder meer de Nederlandse Vereniging van Wegenbouwers (NVWB).

Volgens beleidsmedewerker A.S. Beenen van Rioned (in Binnenlands Bestuur) kwam de NVWB tot deze conclusie doordat men het onderzoek voornamelijk uitvoerde op plaatsen waar men problemen vreesde. “Ten onrechte’, aldus Beenen, “is toen echter aangenomen dat wat men daar aantrof representatief is voor het hele land.” Hij voegt hier overigens wel aan toe dat hij zich niet op ‘keiharde gegevens’ baseert.

Volgens de VNG zullen die er in de loop van 1994 komen.

Gemeenten zijn immers volgens de nieuwe Wet Milieubeheer gehouden een gemeentelijk rioleringsplan te maken, waarin een overzicht opgenomen moet zijn van het tijdstip waarop delen van het gemeentelijke riolenstelsel moeten worden vervangen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels