nieuws

Schilders na 65 jaar ‘verlost’ van vakantiebonnensysteem

bouwbreed Premium

De schildersbedrijfstak sluit per 1 januari 1994 een historisch tijdperk af. Vanaf die datum komt namelijk een einde aan het aloude vakantiebonnensysteem en de daaraan gekoppelde voorschotbetaling. Het plakken van zegeltjes behoort dan na 65 jaar tot het verleden. Dat maakt plaats voor een geautomatiseerde aanpak: het Premie Rechten Informatie Systeem (PRIS). Voor sociale partners brengt brengt dit niet alleen grote veranderingen, maar vooral ook tal van voordelen met zich mee.

Een en ander bleek op BouwMECC 93 in Maastricht, waar het Sociaal Fonds voor het Schildersbedrijf (SFS) het nieuwe systeem officieel aan de bedrijfstak presenteerde. In separate bijeenkomsten voor werknemers (lees: de plaatselijke vertegenwoordigers) en werkgevers gaven deskundi gen van het fonds tekst en uitleg gaf over de werkwijze van PRIS.

Schilders kennen al sinds jaar en dag vakantiebonnen van de kleine plakzegeltjes eind jaren twintig tot de grote, samengestelde schilderszegels van de jaren tachtig. Niet alleen het formaat onderging telkens wijzigingen, ook de functie van de bonnen en de zegels veranderde in de loop der tijd.

Rompslomp

Het opbouwen van werknemersrechten betekende vooral voor de werkgevers een enorme administratieve rompslomp. Eens per kwartaal moesten zij hun loongegevens bij het SFS opgeven. Op basis daarvan werden globaal te betalen premies vastgesteld.

Vervolgens maakte het fonds notas, waarbij de eerder als voorschot betaalde premies, door aankoop van schilderszegels, werden verrekend. Daaraan kleefden nogal wat nadelen. Zo wist een werkgever pas na afloop van een jaar precies wat hij over het voorafgaande kalenderjaar moest betalen.

Bovendien sloot de kwartaalverrekening niet goed aan op de vierwekelijkse administratieve procedure die reeds lang in de bedrijfstak wordt gehanteerd.

Met PRIS behoren die nadelen tot het verleden. Het SFS stuurt voortaan elke vier we ken een loonopgaveformulier naar de werkgever. Daarop zijn door het fonds alle bij hem bekende relevante gegevens al vermeld. Dat varieert van namen en registratienummers van werkgever en bij hem -blijkens bestanden van het SFS- in dienst zijnde werknemers tot de loongegevens.

De werkgever moet die gegevens controleren en waar nodig aanpassen. In dat verband is van belang dat de werkgever goed gebruik maakt van de zogeheten Melding bedrijfsvereniging (MBV), die bij iedere tussentijdse wijziging (ander loon, in- en/of uittrede van personeel) moet worden ingezonden. Hoe zuiverder het bestand, hoe minder werk voor de werkgever.

Een nota

Nadat het fonds de bijgewerkte loonopgaven heeft terug ontvangen, worden met behulp van PRIS alle af te dragen premies en bijdragen vastgesteld, die vervolgens worden samengevat tot een enkele nota. De werkgever wordt dus verlost van de situatie, waarin hij diverse notas kreeg toegestuurd.

Met PRIS wordt bovendien concurrentievervalsing voorkomen. Want alle werkgevers moeten op de zelfde datum hun nota voldoen. Het SFS verstrekt werknemers rechtstreeks regelmatig een rechtenoverzicht, waarop zij onder meer de voor hen opgebouwde rechten ke terugvinden.

Volgens het fonds betekent de nieuwe werkwijze dat werknemers een veel groter stuk rechtszekerheid wordt geboden. De rechten worden immers door het SFS toegekend aan de hand van de loonopgave van de werkgever, dus nog voordat er voor die rechten is betaald.

Pas als premiebetaling lang achterwege blijft, stoppen de automatische bijboekingen.

Rol voor pv

In het nieuwe systeem blijft een belangrijke rol weggelegd voor de plaatselijke vertegenwoordiger (pv), bij wie werknemers tot nu toe hun vakantiegeld plachten te halen. Dat laatste blijft ook in de gewijzigde opzet gehandhaafd. Verzilvering van rechten blijft lopen via de pv. Hij ontvangt van het SFS wekelijks tegoedstaten waarop alle individuele rechten van werknemers ke worden afgelezen. De pv krijgt voortaan ook formulieren ‘Verzoek Tot Uitbetaling’.

Die gaan dus niet langer naar de werknemer. Volgens het fonds is zon werkwijze veel effectiever, ook al omdat het de kans op verlies verkleint. Overigens blijven ook met PRIS de gebruikelijke periodes en tijden van verzilveren bestaan.

Van belang is verder nog dat de tot nu toe door het SFS gehanteerde registratienummers verdwijnen. Daarvoor in de plaats komen SoFi-nummers.

Voor de werkgever betekent PRIS een duidelijke verlichting van de administratieve werkzaamheden: geen bestelformulieren meer, geen ellenlange tabellen met verschillende zegelwaarden, geen administratie voor het uitreiken van zegels aan werknemers etc.

Reageer op dit artikel