nieuws

Realisatie logistiek park staat op de tocht

bouwbreed Premium

De realisatie van het Logistiek Park Ossendrecht/Logistiek Park Zandvliet (LPO/LPZ) komt naar het zich laat aanzien steeds verder weg te liggen. De gemeente Ossendrecht heeft namelijk besloten het plan ter zijde te schuiven en af te zien van de uitvoering.

De Nationale Investeringsbank waarmee Ossendrecht een commanditaire vennootschap heeft opgezet is gevraagd tot liquidatie over te gaan. Deze liquidatie moet nog worden geeffectueerd. Daarmee bestaat volgens een woordvoerder van de provincie Noord-Brabant de zakelijke partner niet meer. De Benelux Economische Unie (BEU) uit Brussel heeft volgens hem een rapport opgesteld waarin een negatieve tendens valt te bespeuren. De BEU heeft echter nog geen definitief standpunt ingenomen. De provincie Noord-Brabant laat het eindoordeel afhangen van het standpunt dat de BEU zal innemen. Het plan voor het LPO voorzag aanvankelijk in de aanleg van een 20 tot 25 hectare groot park voor bedrijven die zich met hoogwaardige logistiek bezig houden. Tijdens de uitwerking van dit plan ontstond echter onzekerheid over de markt voor een dergelijke voorziening. Antwerpen, waaronder Zandvliet ressorteert, heeft tot op heden meer dan grote waarde aan de uitvoering van het voorstel gehecht.

De meerderheid van de Ossendrechtse gemeenteraad was er volgens burgemeester G. Swillens aanvankelijk voor nabij de Belgische grens ontwikkelingen op gang te brengen. Nadien bleek dat ook aan Belgische zijde soortgelijke plannen bestonden. Volgens het oorspronkelijke plan zou Belgie een locatie aan de westzijde van de A4 tot ontwikkeling brengen. Die keuze verschoof later naar de oostzijde.

De reden voor die omslag lag in de beperkte mogelijkheden tot uitbreiding van de oorspronkelijke locatie. Deze besloeg om en nabij 30 hectare.

De locatie aan de oostzijde bevindt zich in de Kabeljauwpolder die een veelvoud van het eerder gekozen terrein beslaat.

Door de verschuiving zou het LPZ volgens Swillens op enkele honderden meters van de dorpskern van Ossendrecht komen te liggen waardoor het leefmilieu ernstig zou worden verstoord. De gemeente ligt al op korte afstand van het Antwerpse havengebied en van de petrochemische industrie die daar werkzaam is. Ook de BEU trok in het onderzoeksrapport de conclusie dat het LPZ een ernstige aanslag zou veroorzaken op wat men een belangrijke bufferzone noemt.

Deze zone maakt deel uit van de ecologische hoofdstructuur die tussen het Verdronken Land van Saeftinge in Zeeuwsch Vlaanderen en de Brabantse Wouden nabij Ossendrecht ligt.

De investering in werken tot aan het maaiveld zou voor Ossendrecht ruim f.70 miljoen hebben belopen. De kans blijft volgens Swillens bestaan dat Belgie zonder Ossendrecht het LPZ tot uitvoering brengt. Het rapport van de BEU noemt diverse alternatieve opties. Ossendrecht tekende eerder fomeel bezwaar aan tegen de voorgenomen realisatie. Tot op heden toont de gemeente zich tevreden over de aandacht die de Vlaamse deelregering en de Nederlandse overheid aan de ontwikkelingen in het grensgebied schenken.

Reageer op dit artikel