nieuws

NVOB mede-ondertekenaar convenant ‘Groen Label’

bouwbreed

Directeur mevrouw S.M. Dekker van het NVOB heeft gisteren samen met vertegenwoordigers van overheid en andere werkgeversorganisaties het convenant ‘Groen Label’ ondertekend. De ondertekenaars verplichten zich hiermee tot het bevorderen van de bouw van stallen met een minimale ammoniakuitstoot.

Nederland bevat momenteel zon 60000 stallen voor de veehouderij die in aanmerking komen voor milieuvriendelijke verbouwing. Gestreefd wordt om jaarlijks 3000 tot 4000 stallen aan te pakken en te vervangen door emissie-arme stalsystemen.

Het NVOB verplicht zich met de ondertekening van het convenant te bevorderen dat bij nieuwbouw of renovatie gekozen wordt voor stalsystemen waarvoor het Groene Label is verleend. Iedere aannemer kan overigens een Groen Labelstal bouwen. Het label wordt verstrekt aan stalsystemen, niet aan stallenbouwers of aanvragers.

Innovaties Met de ondertekening van het convenant was meteen ook het bestaan van de stichting Goen Label een feit. Het bestuur hiervan wordt gevormd door vertegenwoordigers van de ondertekenaars van het convenant, te weten de minsteries van Landbouw en VROM, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Produktschap voor Veevoeder, het IPO en tenslotte het NVOB en de VABU. De stichting beoordeelt onder meer welke stalsystemen in aanmerking voor een Groen Label.

Minister Bukman (Landbouw) sprak op de bijeenkomst de hoop uit dat het voor de bouw steeds interessanter zal worden om ecologische stallen te bouwen, nu, wanneer iedereen zijn best doet, de markt hiervoor aantrekt. Hij voegde eraan toe tevens innovaties te verwachten op het gebied van de emissie-terugdringing. In dit kader riep hij de ontwikkelaars van stalsystemen op hun aandacht meer te richten op de ontwikkeling van rundveestallen.

Minister Alders zei de huisvesting een zeer belangrijk instrument te vinden in de terugdringing van de ammoniakuitstoot.

Hij wees in dit kader op het voordelige fiscale afschrijvingssysteem dat voor de ecologische stallen geldt.

Reageer op dit artikel