nieuws

Nut hergebruik van veel afvalstoffen betwijfeld

bouwbreed

Er zijn redenen om te twijfelen aan de veronderstelling dat veel afvalstoffen hergebruikt of nuttig aangewend ke worden. Vooral AVI-slakken ke problemen veroorzaken. Ook is het opvallend dat de totale hoeveelheden nogal eens veranderen.

Volgens het rapport ‘Bouw- en Sloopafval; Onderzoek uitvoering sorteerinrichtingen provincie ZuidHolland’ van de Inspectie Milieuhygiene Zuid-Holland beginnen de problemen blijkbaar al bij het bepalen van de omvang van de afvalstroom.

De inspectie noemt deze kritische kanttekening op zijn plaats omdat binnen de Verordening bedrijfsafvalstoffen een beheersing door middel van registratie wordt beoogd.

Zuid-Holland telt momenteel vijftig sorteerbedrijven. De onderzoekers noemen deze opgave niet volledig en in enkele gevallen zelfs onjuist omdat sommige bedrijven ontbreken en andere soms op last van de provincie moesten sluiten. Bij elkaar verwerken deze sorteerders zon 2,8 miljoen ton bouw- en sloop- en vergelijkbaar bedrijfsafval. Deze ondernemingen dienen een vergunning aan te vragen, op grond van de Afvalstoffenwet en voor het geval ze lozen op open water of het riool, een vergunning op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren.

Van de onderzochte bedrijven beschikte 67 procent over een recente vergunning op grond van de Afvalstoffenwet. Dit cijfer toont volgens de onderzoekers de aanzienlijke inspanning van de provincie aan inzake het verstrekken van vergunningen aan deze bedrijven.

De kwaliteit van de vergunningen blijft evenwel matig. Vooral het ontbreken van voorschriften over het bewerken van afval geldt als een tekortkoming. De handhaving van de vergunning schiet regelmatig te kort. De verlening van vergunningen op basis van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren blijft volgens de rapporteurs duidelijk achter.

Slechts 40 procent van de bedrijven beschikt over een dergelijke vergunning.

De inspectie acht het nodig dat de aanvraag als geheel een compleet beeld van de voorgenomen activiteit geeft. Vragen die inzicht moeten geven in de methode van afvalverwijdering blijven vaak open. Ook de procedure verdient meer aandacht. Van de verleende vergunningen is er niet een binnen de wettelijke termijn afgegeven. Daarbij doen zich nog te veel passieve gedoogsituaties voor. Toetsing van de doelmatigheid per bedrijf heeft nauwelijks plaats. De vergunningverleners eisen te weinig gegevens bij de aanvraag. Volgens de onderzoekers kan een marktgerichte benadering van het beleid daarvoor niet zonder meer een argument zijn.

Rek In de praktijk blijkt behoefte te bestaan in de vergunningen een zekere rek aan te brengen.

Op de afvalmarkt gebeurt volgens de inspectie veel en het blijkt telkens dat bedrijven binnen hun huidige vergunning mogelijkheden zien aan nieuwe vragen tegemoet te komen.

Het komt daarbij veelal ook tot overtredingen. Het milieu is weliswaar gebaat bij een snelle reactie op nieuwe ontwikkelingen maar dat mag er niet toe leiden dat bedrijven vooruitlopen op een nieuwe vergun ningaanvraag en alvast met nieuwe activiteiten beginnen.

De inspectie noemt het verder opmerkelijk dat juist de best uitgeruste bedrijven over de meest bindende vergunningen beschikken. In het geval van het toezicht komen acceptatie, registratie en afvoer van afval in aanmerking voor verbetering. Vooralsnog hebben de meeste bedrijven de echt milieugevaarlijke situaties aangepakt maar de problemen omtrent indirecte (gedrags)–voorschriften nemen toe.

Vooral de behandeling van afvalwater geeft aanleiding tot het besteden van blijvende aandacht aan de kwaliteit van de vergunningen en tot het uitoefenen van intensief toezicht.

Bijdrage De huidige gang van zaken omtrent afvalverwijdering levert volgens de inspectie een redelijk positieve bijdrage aan de maatregelen inzake het milieubehoud. Bedrijven werken echter niet bewust mee aan een juiste verwijdering maar doen dat vanuit economisch opzicht. De marktgerichte benadering van de provincie maakt een doelmatig en afdoend vergunningbeleid noodzakelijk. De inspectie stelt voor de structuur van verwijdering nader uit te werken.

Reageer op dit artikel