nieuws

Met vernieuwing van ruimten wil Adam topsport behouden

bouwbreed

De gemeente Amsterdam wil diverse sportaccommodaties aanpassen aan internationale en nationale eisen voor het organiseren van topsportevenementen. Het gaat hierbij om het renoveren van voorzieningen maar ook om te bouwen indoorsportvoorziening. Bij elkaar is met de plannen meer dan f.52 miljoen gemoeid. Een bedrag dat in de visie van Amsterdam voor het grootste deel door derden op tafel moet worden gelegd.

Dit blijkt uit de nota ‘Topsport in Amsterdam’ waarin het Amsterdamse college van B en W onder andere voorstellen doet voor de verbetering van sportaccommodaties.

In de nota wordt geconcludeerd dat, nu de economische belangen bij topsport een steeds grotere rol spelen, de concurrentie met andere steden zal toenemen. “Topsporters en sportbonden stellen eisen en kiezen voor de steden met de beste voorzieningen en faciliteiten. Topsporters zullen zich vestigen in de plaatsen met de beste trainingsmogelijkheden. Internationale topsportevenementen worden in die steden georganiseerd die over perfecte faciliteiten beschikken voor zowel de sporters als de pers.”

Om de slag om de topsporter en de evenementen niet te verliezen is het daarom noodzakelijk dat, zo wordt in de nota vastgesteld, Amsterdam in de toekomst een beleid moet voeren dat gericht is op de organisatie van evenementen in bepaalde takken van sport, waarvoor de accommodaties reeds aanwezig zijn. Wel is dan van belang dat deze accommodaties aan de internationale en nationale eisen van de sportbonden worden aangepast.

Praktijk In de praktijk gaat het om de volgende accommodaties:de realisering van een indoortopsportvoorziening, verbetering van de atletiekbaan Ookmeer, vernieuwing en verbreding van de Bosbaan, verbetering van het Wagenerstadion, renovatie van de Edenhal, overkapping van de wielerbaan Sloten, verplaating en verbetering van het kartingcircuit en de aanpassing van het Sloterparkbad.

Voor wat betreft de realisering van een indoortopsportvoorziening kiezen B en W in de nota duidelijk voor de aanpassing van de sporthallen Zuid. Een haalbaarheidsonderzoek dat binnenkort wordt gedaan moet duidelijkheid geven op de vraag in hoeverre er ook mogelijkheden zijn voor de organi satie van beurzen en concerten in een dergelijke voorziening.

De kosten van de realisering van de voorziening met circa 7500 plaatsen worden vooralsnog op f.25 miljoen geschat.

Overkapping Voor de wielerbaan Sloten ziet het Amsterdams gemeentebestuur een overkapping en een verbetering van de toeschouwerscapaciteit als middel om de baan intensiever te laten gebruiken. Met de overkapping is ongeveer f.6 miljoen gemoeid.

Wil de Bosbaan behouden blijven als topsportaccommodatie voor de roeisport en andere watersportactiviteiten dan is het volgens het college van belang dat de baan tot 118 meter wordt verbreed en de ruim 50 jaar oude tribune wordt vervangen. Met deze aanpassingen en renovatie is f.15 miljoen gemoeid.

Het Wagenerstadion in het Amsterdamse Bos heeft als hockeycentrum niet meer de koppositie die het op nationaal niveau jarenlang heeft ingenomen. Het centrum moet aan de huidige internationale hockeyeisen worden aangepast. Onderzoek moet nog uitwijzen wat deze modernisering gaat kosten.

Voor wat betreft een verbetering van de atletiekbanen in Amsterdam heeft het college gekozen voor de aanpassing en modernisering van de baan Ookmeer. Op deze locatie is onder meer ruimte voor het realiseren van een tribune met ongeveer 3000 overdekte zitplaatsen. Realisering hiervan kost ongeveer f.3,5 miljoen.

Fonds Met het aanpassen en realiseren van deze accommodaties is bij elkaar meer dan f.52 miljoen gemoeid. In de nota stellen B en W nadrukkelijk vast geen mogelijkheden te zien om zelf financiele middelen hiervoor ter beschikking te stellen.

Daarom wordt voorgesteld een zogenoemd Sportaccommodatiefonds in het leven te roepen.

Dit fonds moet, zo stelt het college voor, gedeeltelijk door de overheid en gedeeltelijk door particulier initiatief worden gevuld.

Het aandeel van de gemeente zou hierin ke zijn dat reclameopbrengsten en opbrengsten uit commerciele verhuur eveneens in dit fonds worden gestort. “Mogelijke andere deelnemers aan het Sportaccommodatiefonds zijn de omliggende gemeenten, voor zover zij baat hebben bij de realisering van topsportaccommodaties in de regio Amsterdam, en de provinciale overheid” , aldus het college in de nota.

Meer duidelijkheid over de mogelijkheden van een dergelijk Sportaccommodatiefonds wordt door het college in een nog binnenkort uit te brengen nota uiteengezet.

Reageer op dit artikel