nieuws

KvK Den Haag pleit voor een sterker gewest Haaglanden

bouwbreed

Het is belangrijk dat Den Haag grote poen met voortvarendheid aanpakt.

Dergelijke poen moeten de katalysator vormen om de verslechterde situatie in de residentie ten goede te keren.

Het onlangs ingestelde gewest Haaglanden speelt daarnaast een grote rol om zich te positioneren als een zwaartepunt in Randstadzuid. Aldus mr. J.P. van Iersel, voorzitter van de Haagse Kamer van Koophandel gisteren in zijn nieuwjaarstoespraak. Volgens de voorzitter van de Kamer van Koophandel is de vorming van het gewest Haaglanden een eerste stap in de richting van een versterking van de regio. Daarbij plaatste Van Iersel wel als kanttekening dat er serieus moet worden gewerkt aan het houden van rechtstreekse verkiezingen in het gewest. “Dat is” , zo hield hij zijn gehoor voor, “waarschijnlijk de enige methode om voor de burger zichtbaar te maken, wat er op het spel staat. Verkiezingen zullen daarnaast de politieke bewegingen dwingen om programmas te ontwikkelen, die de regio integraal omvatten.”

Zonder zich te willen aansluiten bij de klaagzangen over de soms als tergend langzaam ervaren wijze waarop de nieuwe bestuursrichting van Nederland en dus ook van de Haagse regio gestalte krijgt, moet het, aldus Van Iersel, toch voor iedereen duidelijk zijn dat in het gewest Haaglanden economisch en bestuurlijk alle zeilen worden bijgezet om de positie van Haaglanden kwalitatief te versterken. “Het gewest moet zich positioneren als een zwaartepunt in Randstad-zuid.

Alleen dan valt er te concurreren in het Europa van de regios. Bedrijfsleven en openbaar bestuur moeten daartoe tot een gezamenlijke krachtinspanning komen.”

Verslechterd

In het kader van de versterking van de regio speelt de verbetering en vernieuwing van Den Haag een grote rol. “Vergeet niet” , benadrukte de Kamer van Koophandel-voorzitter, “dat Den Haag lange tijd in zijn structuur en leefkwaliteit gunstig heeft afgestoken tegen andere grote stedelijke agglomeraties. De situatie is de laatste tien tot vijftien jaar verslechterd. Nu moet de ontwikkeling weer ten goede keren.”

Dit kan volgens Van Iersel door nieuwe ambities te formuleren. “Grote projecten ke daarbij een katalysator vormen. Vandaar het enorme belang dat wij toekennen aan het po ‘Vernieuwing Binnenstad’. In de omvang van dit project en in zijn architectuur zowel als in de diversiteit van de functies, die er in zullen zijn ondergebracht ligt de modernisering die de stad, ook ten behoeve van de hele regio moet ondergaan, besloten.” Als voorbeeld noemde Van Iersel de ondertunneling van de Grote Marktstraat en de eigen sky-line die “de weg naar de toekomst wijzen” .

Ypenburg

Maar ook andere ontwikkelingen in het gewest verdienen volgens de Haagse Kamer van Koophandel een gemeenschappelijke visie. Als voorbeeld noemde Van Iersel de aanpak van de locatie Ypenburg. “Dit gebied ligt er nogal verlaten bij, omdat een gemeenschappelijk zicht ontbreekt en de besluitvorming achterwege blijft.

Maar, zo benadrukte hij, “we moeten ons zeer bewust zijn, dat het Prins Clausplein binnen twintig jaar centraal in dit stedelijk gebied komt te liggen. Deze plek is tevens het breukpunt van de verkeersas Amsterdam-Rotterdam en daarmee een potentieel gunstige vestigingsplaats voor ondernemingen. Nu moeten de noodzakelijke beslissingen worden genomen.”

Infrastructuur

Een eenduidige visie moet er in zijn ogen ook komen op de inpassing van de nieuwe infrastructuur. “Dit brengt met zich mee dat er op niet al te lange termijn een totaalconcept moet komen van de transportfuncties in de Randstad, waarin alle agglomeraties volledig tot hun recht komen. Nu wordt er nog steeds te gefragmenteerd gedacht.”

Een aansluiting van Den Haag op de hogesnelheidslijn (HSL) kan in dit kader volgens Van Iersel niet worden gemist.

“Het gaat dan niet alleen om technische zaken en puur financiele overwegingen. Ook het maatschappelijke en economische rendement van het opengooien van een regio door adequate transportassen moet worden meegewogen.”

Reageer op dit artikel