nieuws

EG wil snelle verbetering vervoersinfrastructuur

bouwbreed Premium

De totstandbrenging van een evenwichtiger vervoersnet is een absolute prioriteit voor de Europese Gemeenschap.

De Europese steun terzake komt in hoofdzaak uit het Structuurfonds, aangezien de basisinfrastructuur, inclusief het vervoer, een aanzienlijke bijdrage levert tot de economische ontwikkeling van de zwakkere gebieden.

Voor investeringen in wegen wordt door de Gemeenschap in de periode 1989-1993 ongeveer 3,5 miljard ecu steun verleend, vooral aan Spanje, Portugal, Ierland en, zij het in mindere mate, Griekenland.

Deze uitgaven betreffen zowel de verbetering van de regionale wegennetten als betere verbindingen met het centrum.

Voor de verbetering van de spoorweginfrastructuur wordt in diezelfde periode van vijf jaar door de Gemeenschap ongeveer 1 miljard ecu steun verleend, waarvan 600 miljoen ecu voor investeringen in het HST-net in Spanje. De rest is bestemd voor Griekenland, Portugal en Noord-Ierland.

In de havens en luchthavens wordt in bovengenoemde periode iets meer dan 500 miljoen ecu geinvesteerd, waarbij de steun gelijk over de twee sectoren wordt verdeeld. De financiele steun voor de luchthavens betreft vooral de eilanden, met name Madeira en de Franse Overzeese Gebieden, terwijl in Noord-Ierland en op de Azoren de verbetering van de haveninfrastructuur prioriteit heeft.

Naast het Structuurfonds heeft de Gemeenschap voorzien in een (niet-geregionaliseerde) faciliteit om financiele steun te ke verlenen voor poen ter verbetering van de vervoersinfrastructuur. In 1990 heeft de raad van ministers, bevoegd voor vervoer, een belangrijke stap gezet naar de praktische realisatie van een aantal communautaire prioriteiten op het gebied van de infrastructuur, door de goedkeuring van een driejarenprogramma.

Hoewel de in de begroting uitgetrokken kredieten beperkt zijn (328 miljoen ecu) zou deze financiele steun van de Gemeenschap er in aanzienlijke mate toe moeten bijdragen dat de uitvoering van de betrokken communautaire prioriteiten niet in het gedrang wordt gebracht door budgettaire beperkingen in de EG-landen.

Reageer op dit artikel