nieuws

Directeur Stabu: Afspraken vragen om concessies

bouwbreed

“Het is voor een stichting die zich ten doel stelt de gehele bouw te bedienen, onmogelijk om het alle betrokkenen voor honderd procent naar de zin te maken. Bij het tot stand brengen van afspraken waar alle bouwpartners mee ke instemmen, moeten vaak concessies worden gedaan.”

Aldus ir. M.L.A.M. van Hezik, directeur van de Stichting Stabu in reactie op de kritiek die er vanuit het bedrijfsleven is gekomen op de Stichting alsmede de Stabu II-systematiek.

“Het is niet meer dan logisch” , aldus de heer Van Hezik, “dat momenteel nog maar weinig op Stabu II gebaseerde bestekken op de markt worden gebracht. De toepassing van de Stabu II-systematiek is immers pas per 1 juli 1992 voor de Stabu-gebruikers voor nieuwe bestekken verplicht gesteld. Uitgaande van een voorbereidingstijd van een gemiddeld bouwpo van tenminste 1 jaar zal dit pas medio 1993 goed op gang komen” , meent hij. Een aanname die ook is gebaseerd op het feit dat het met de verkoop van licenties vanaf de introductie van de nieuwe systematiek in 1991 redelijk is verlopen. Van de Stabu-gebruikers, op dat moment ruim 1000 bedrijven, verklaarde 98% zich, ondanks de extra kosten van nieuwe bestanden, een nieuw computerprogramma en het omzetten van het bureau bestand, bereid tot de overschakeling op Stabu II, terwijl in de jaren 1991 en 1992 in totaal 550 nieuwe bedrijven bij Stabu aanklopten.

Kortom:de markt staat niet zo afkeurig tegenover Stabu II als men op basis van de gehoorde kritiek zou aannemen. Wel wordt onderkend dat de overgang van Stabu I naar Stabu II niet zonder problemen verloopt. Uit de contacten die de Stichting met de Stabu-gebruikers via de ‘help-desk’-telefoon, open middagen en regionale gebruikersdagen onderhoudt, blijkt dat velen moeite hebben met de overgang. Echter, “de appreciatie voor de Stabu II-systematiek is uiteindelijk veel hoger dan bij de eerste Stabu-uitgave’, stelt Van Hezik vast.

Misverstanden

Wat de inhoudelijke opmerkingen op de systematiek aangaat moet de heer Van Hezik concluderen dat er nog diverse misverstanden bestaan. De kritiek dat de Stabu-teksten voor de bouwplaats te weinig informatie bevatten voor een goede uitvoering, verwijst hij naar de Stabu Standaard 1990, een boekje waarin voor ieder onderdeel van het werk de basiskwaliteit staat beschreven. “Het is een van de Stabu-uitgangspunten dat iedereen, die met een projectbestek, gebaseerd op de Stabusystematiek werkt, over dit boekwerkje beschikt” , zo meent hij. “Bovendien wordt er door de Stabu van uitgegaan dat opdrachtgever en aannemer gelijkwaardige partners zijn De opdrachtgever dient precies in het bestek vast te leggen wat de eindkwaliteit moet zijn zonder zich met de wijze van uitvoering te bemoeien. Die verantwoordelijkheid ligt bij de aannemer.”

Een ander ‘hardnekkig misverstand’, waarover Van Hezik in zijn reactie rept, betreft het gebruik van de 9-coderingen.

“Dit is wel degelijk toegestaan” , zegt hij. “De enige spelregel die hierbij wordt gehanteerd is dat de bestekschrijver eerst maximaal gebruik maakt van de gestandaardiseerde teksten en daar na pas eigen gewenste toevoegingen opneemt. Als bij bepaalde onderdelen vaak deze eigen toevoegingen worden gepleegd dan is dat voor de Stichting Stabu een signaal om de desbetreffende pogroep te vragen, voor deze onderdelen weer ‘standaardteksten’ te maken.”

Van Hezik betreurt het dat een adviseur als de heer R.J. de Boer dat onvoldoende weet. In het bijzonder is te betreuren de opmerking van De Boer dat Stabu zonder samenwerking met de direct betrokkenen in de bouwmarkt bepaalde zaken zou ontwikkelen. “Gezien zijn directe betrokkenheid bij zowel Forum Systeemhuizen als Nebic, is het de heer De Boer zeer wel bekend hoe intensief Stabu met alle betrokken partijen de gewenste ontwikkelingen voorbereidt en uitvoert. Bij de doelstelling van Stabu om een zo breed mogelijke toepassing door alle bouwpartners van het gezamenlijke afsprakenstelsel mogelijk te maken, staan we altijd open voor kritiek en aanbevelingen. Alleen daardoor kan het moeilijke proces van standaardiseren in de bouw onder het motto ‘voor de bouw, door de bouw’ in goede banen worden geleid” , aldus Van Hezik.

Reageer op dit artikel