nieuws

BSB roept 3500 bedrijven op voor bodemonderzoek

bouwbreed

De stichting Voorbereiding Bodemsanering Bedrijfsterreinen (BSB) Zuid-Holland wil in de komende vier jaar zon 3500 bedrijven in deze provincie benaderen voor deelname aan het BSB-po. Het gaat hierbij om bedrijfslocaties waar de bodemgesteldheid en (historische) bedrijfsprocessen een grote rol in de mogelijke bodemvervuiling ke spelen.

Op initiatief van de Kamers van Koophandel, VNO, NCW, KNOV en NCOV ontstond in 1992 de stichting BSB ZuidHolland. Deze organisatie helpt de bedrijven op vrijwillige basis de bodem op vervuiling te laten onderzoeken en zonodig te komen tot een plan van aanpak voor de sanering.

Bedrjven die aan de BSB-operatie meedoen, laten eerst een inventariserend onderzoek uitvoeren. Deze studie geeft een globaal inzicht in de vraag of een bodem vervuild is en of er verdere actie nodig is. Het onderzoek geeft voorts de kosten van een eventuele sanering aan. Wanneer de toestand dat vraagt zal een nadere studie de aard en omvang van de vervuiling inventariseren.

Saneringsplan Op grond daarvan ontstaat in overleg met de overheid een saneringsplan dat de overheid vervolgens keurt. Het bureau van BSB begeleidt maar laat de kosten behoudens uitzonderingen voor rekening van het bedrijf. BSB werkt nauw samen met organisaties van het bedrijfsleven in Zuid-Holland.

Met de provincie en de gemeenten sloot de organisatie een overeenkomst over de afstemming van de activiteiten.

De Kamers van Koophandel, de provincie en de gemeenten Rotterdam en Den Haag dragen financieel bij.

De vrijwilligheid waarop de deelname plaatsheeft is volgens directeur drs. A. van Asseldonk zeer groot. Als gevolg daarvan ke bedrijven besluiten te wachten tot het mo ment dat de overheid de deelname verplicht stelt. Naar Van Asseldonk verwacht zal de overheid op termijn een dergelijke verplichting opleggen. In het verlengde daarvan komen dan richtlijnen over de wijze en de termijn waarop onderzoek en eventuele sanering moeten gebeuren. De kosten komen in dat geval beduidend hoger te liggen dan wanneer een bedrijf op vrijwillige basis meedoet met de BSB-actie. In het laatste geval geniet een bedrijf ook anderszins voordeel. De stichting sloot met de overheid een overeenkomst die erin voorziet dat bedrijven die vrijwillig meedoen buiten mogelijke dwangmaatregelen vallen.

Onmogelijk Op basis van de eerste landelijke inventarisatie zouden er in Zuid-Holland ruim 20000 bedrijven voor onderzoek en eventuele sanering in aanmerking komen. Van Asseldonk noemt dat een onmogelijk te verwerken aantal. In de eerstkomende vier jaar komen om die reden zon 3500 bedrijven aan bod die bij elkaar een dwarsdoorsnede van de Zuidhollandse industrie vormen. In de jaren daarna wil BSB evenwel het restant in behandeling nemen om uiteindelijk binnen een generatie alles in kaart te krijgen. Bedrijven uit andere catagorieen ke zich eveneens bij de BSB-activiteiten aansluiten.

Zogeheten prioritaire bedrijven die na gebleken noodzaak voor een sanering komen te staan en de kosten daarvan niet ke dragen, dienen met de provincie of met de twee genoemde gemeenten tot een vergelijk te komen. BSB staat in beginsel buiten dergelijk overleg maar kan volgens Van Asseldonk wel enige begeleiding verzorgen. Naar zijn mening zullen de kosten van het vooronderzoek niemand voor financiele problemen stellen omdat die hooguit beperkt blijven tot enkele duizenden guldens. In de komende tijd zal BSB het bedrijfsleven in ZuidHolland informeren over de komende activiteiten.

Inl.:stichting BSB, tel. 0104139600.

Reageer op dit artikel