nieuws

Bouwbond niet gerust op uitkomst wao-debat

bouwbreed Premium

Voorafgaande aan het Kamerdebat over de wao-plannen van de regering houden de vakbonden maandag een demonstratieve bijeenkomst in Den Haag. De noodzaak daartoe is nog altijd aanwezig, zo vindt de bouwbond FNV, ondanks het feit dat van de oorspronkelijke kabinetsplannen niet zo veel meer over is. Maar voor werknemers in de bouw dreigt een gevaar als tot herverzekering van het wao-risico wordt overgegaan.

Voor de vakbeweging is een van de scherpste angels al uit het oorspronkelijke plan nu het er naar uitziet dat de uitkering aan mensen, die nu in de wao zitten, zal worden ontzien. Het debat in de Tweede Kamer zal zich nu gaan toespitsen op de vraag naar de hoogte van de uitkeringen aan nieuwe ‘gevallen’ en hoe lang de duur er van zal ke zijn.

Niet is uitgesloten dat de mogelijkheid wordt geopend door middel van herverzekering per bedrijfstak, per bedrijf of per individuele werknemer te zorgen voor een aanvulling op de nieuwe, lagere uitkering.

Voor de bouwvakarbeiders lijkt dat niet zo gunstig te zijn. Zoiets zou voor de bouw als geheel grote financiele consequenties hebben gezien het feit dat rekening moet worden gehouden met een hoog ziekteverzuim.

Straks zullen werknemers een wao-premie gaan betalen, waarvan een belangrijk deel bedoeld is voor de uitkeringen aan de huidige groep van arbeidsongeschikten, die niet worden gekort. En voor slechts een beperkt deel bestemd zal zijn voor een eventuele uitkering voor henzelf.

Die premie voor herverzekering zal voor werknemers in de bouw flink ke oplopen omdat die wordt gebaseerd op het risico van arbeidsongeschiktheid dat men loopt. En dus niet op een soldiariteit over alle bedrijfstakken.

Herverzekering zonder meer zal voor de bouwvakker dus al duur worden, dat gaat des te meer op als het kabinet zou besluiten de oorspronkelijke plannen bijstellen zodat de nieuwe uitkeringen nog lager zullen zijn of de uitkeringsduur nog korter.

Niet is uitgesloten dat gedurende de cao-onderhandelingen aanvullende eisen op tafel komen om te komen tot een collectieve herverzekering in de bedrijfstak.

Reageer op dit artikel