nieuws

Schiphol doet onderzoek naar aanleg zesde baan

bouwbreed Premium

De NV Luchthaven Schiphol heeft bevestigd dat zij onderzoek heeft verricht naar de mogelijkheid evenwijdig aan de Kaagbaan een zesde start- en landingsbaan aan te leggen op de luchthaven. In een verklaring zegt de luchthaven dat zon parallelle baan bedoeld is als vervanging voor de Aalsmeerbaan. Die zorgt voor nog al wat geluidhinder.

De zogenoemde ‘zesde baan’ is wat Schiphol betreft geen alternatief voor de ten noordwesten van het huidige luchthavenareaal voorgenomen vijfde baan, evenwijdig aan de Zwanenburgbaan. Die baan blijft volgens de luchthaven zonder meer nodig maar is evenals de ‘zesde baan’ gepropageerd als remedie tegen geluidhinder.

Zowel de geplande vijfde baan als de op milieu-merites onderzochte zesde baan zouden aanvliegroutes hebben die niet over woonwijken lopen. De luchthaven noemt het onderzoek naar een zesde baan nog zeer prematuur. Als zij er zou komen, zou dat niet voor het jaar 2010 zijn.

Schiphol streeft niet naar daadwerkelijke aanleg van een zesde baan: “Het is zeer wel mogelijk dat zij nooit het stadium van idee zal passeren” . De luchthaven zegt dat niet in haar opdracht metingen zijn verricht ten behoeve van het onderzoek naar een zesde baan.

Milieustudie

In de Integrale Milieu Effectrapportage (Imer) over de uitbreidingsplannen van Schiphol wordt een aantal varianten voor een toekomstig banenstelsel onderzocht op hun gevolgen voor het milieu. De opzet is om de varianten die in de Imer terechtkomen, tegen elkaar af te wegen en er dan een uit te kiezen. Deze variant doorloopt de procedure voor de Planologische Kern Beslissing en wordt dan het definitieve scenario voor de ontwikkeling van het banenstelsel.

Een van de doelstellingen uit het Plan van Aanpak is dat het aantal ‘ernstig geluidgehinderde woningen onder de tienduizend moet komen te liggen. Bij een groei van het luchtverkeer zou die doelstelling te bereiken zijn als de Aalsmeerbaan op den duur wordt vervangen door een parallelle Kaagbaan.

Het idee voor de zesde baan is dan ook geopperd bij het zoeken naar de baanvariant die in de Imer het ‘Meest Milieuvriendelijke Alternatief’ wordt genoemd. Over hoe dat alternatief er uit moet zien, heeft de afgelopen maanden binnenskamers nog al wat touwtrekkerij plaatsgevonden.

Het bedrijfsleven met de KLM voorop is hevig gekant tegen de zesde baan als Meest Milieuvriendelijke Alternatief omdat de baan is gepoeerd in een gebied waar het bedrijfsleven liever een nieuw vrachtareaal ziet verrijzen, met onder meer opstelplaatsen voor twaalf Boeing 747’s.

Maar de milieulobby, onder leiding van de Stichting Natuur en Milieu, pleit vurig voor de zesde baan als onderdeel van het Meest Milieuvriendelijke Alternatief. De stichting vindt dat de selectie van baanvarianten te veel binnenskamers gebeurt en niet te controleren is.

Natuur en Milieu propageert de zesde baan -in tegenstelling tot de luchthaven- wel als alternatief voor de geplande vijfde baan omdat het ruimtebeslag van de luchthaven daardoor beperkt wordt. Voor de land- en tuinbouw in de Haarlemmermeer geldt dat het noordwesten van de polder beschikbaar blijft voor agrarische doeleinden als hier geen vijfde baan komt.

Reageer op dit artikel