nieuws

Reintegratie centraal in beleid arbeidsbureau

bouwbreed

Arbeidsbureaus moeten contacten met werkgevers intensiveren om vooral de aansluitingsproblemen aan de onderkant van de arbeidsmarkt op te lossen. In nauwe samenwerking met de uitvoeringsorganen sociale zekerheid moet de arbeidsvoorziening verder gestalte gaan geven aan reintegratie van gedeeltelijk arbeidsongeschikten en effectieve bestrijding van langdurige werkloosheid.

Dit concludeert het kabinet in de ‘Hoofdlijnennotitie voor het arbeidsvoorzieningsbeleid 1994-1998’. In die nota wordt aangegeven welke accenten de regering de komende jaren wil leggen in dat beleid.

Volgens het kabinet zijn de vooruitzichten voor werkgelegenheid en werkloosheid voor 1993 en 1994 erg ongunstig.

Verwacht wordt dat de werkloosheid in beide jaren zal stijgen met 25000. En vooral onder ongeschoolden zal de hoge werkloosheid verder toenemen.

Vandaar dat in het de komende jaren te voeren arbeidsvoorzieningenbeleid de aandacht zal moeten liggen op het oplossen van de problemen rond de moeilijk vervulbare vacatures en het moeilijk plaatsbaar aanbod.

Bij het bestrijden van knelpunten in de personeelsvoorziening zal de arbeidsvoorziening zich in de komende periode meer moeten richten op de behoeften van werkgevers. Die ke hun vacatures vaak onvoldoende vervullen vanuit het gebruikelijke arbeidsaanbod in hun bedrijfstak, terwijl elders een breder aanbod beschikbaar is of door scholing geschikt gemaakt kan worden.

Bijdrage

Aan de onderkant van de arbeidsmarkt is enerzijds sprake van hoge werkloosheid en anderzijds van veel moeilijk vervulbare vacatures: “Om deze aansluitingsproblemen op te lossen zal de ar beidsvoorziening niet alleen

ten zorgen voor een snelle vacaturevervulling, maar ook een bijdrage moeten leveren aan het in stand houden en creeren van werkgelegenheid. Dit kan bijvoorbeeld door het geven van adviezen over scholing, functie-splitsing, doorstromingsbeleid, deeltijdbeleid en begeleiding op de werkplek.

Ook de bemiddeling naar tijdelijk werk, als een van de opstapmogelijkheden naar een vaste baan, verdient aandacht.”

Maar ook sociale partners ke volgens het kabinet een bijdrage leveren aan het oplossen van de aansluitingsproblematiek en wel door het onlangs gesloten akkoord in de Stichting van de Arbeid over het sociaal-economisch beleid op de middellange termijn, om te zetten in concrete afspraken in caos of convenanten.

Het voornemen bestaat om bij aanpassing van de Organisatiewet Sociale Verzekeringen de bemiddeling van gedeeltelijk arbeidsgeschikten vanaf 1994 geleidelijk over te dragen aan de arbeidsvoorziening. Nu genbeurt dat nog door de bedrijfsverenigingen en de Gemeenschappelijk Medische Dienst (GMD). In samenwerking met de GMD ke volgens het kabinet nu alvast gedeeltelijk arbeidsgeschikten bemiddeld worden die zich daar voor melden.

Dienstverlening

Tenslotte kondigt het kabinet aan dat vanaf 1994 ook voor de reintegratie van gedeeltelijk arbeidsongeschikten een sluitende dienstverlening wordt bereikt: “Op het moment dat de bedrijfsvereniging constateert dat herplaatsing in het eigen bedrijf niet mogelijk is, moet aansluitend actieve bemiddeling door de arbeidsvoorziening volgen. Daarmee wordt zoveel mogelijk voorkomen dat mensen daadwerkelijk in de wao belanden.”

Volgend jaar zal via experimenten worden nagegaan of en op welke wijze de arbeidsvoorziening de bemiddeling van gedeeltelijk arbeidsongeschikten op verantwoorde wijze kan uitvoeren.

Reageer op dit artikel