nieuws

Muziekcentrum is tegen redelijk prijs gebouwd

bouwbreed

“Wij zijn van mening dat de bouwdirectie tegen redelijke prijzen kwalitatief hoogstaand werk binnen de gestelde termijnen heeft geleverd en constateren dat de prijstechnische bewaking gedurende het hele proces verzorgd is.” Dat concluderen B en W van Eindhoven in een voorstel aan de gemeenteraad om ten behoeve van de bouw van het Muziekcentrum nog eens bijna f.8 miljoen te voteren.

Het gaat concreet om een aanvullend krediet van f.4,628 miljoen (uit de algemene middelen), nog eens f.1,120 miljoen voor aanvullende voorzieningen (te dekken uit het fonds specifieke infrastructurele werken) en tenslotte f.2 miljoen (uit de saldi-reserves te putten) als gevolg van tegenvallende resultaten van de sponsor-actie.

In maart van dit jaar werd door de bouwdirectie een prognose gemaakt van de totale bouwkosten. Die kwam uit op f.69956320, waar een goedgekeurd budget van f.65362000 tegenover stond.

Maar daarbij werd wel de kanttekening gemaakt dat geen rekening gehouden was met een mogelijk negatief resultaat op meer- en minderwerk en op tegenvallers bij de inrichting.

“In de opstelling was nog geen rekening gehouden met een tweetal claims van de bouwondernemer, betrekking hebbende op meerkosten wegens on dervonden problemen bij de bouw van het casco (f.1,545 miljoen netto) en op meerkosten voor versneld bouwen teneinde het Muziekcentrum tijdig gebruiksgereed te hebben (f.1,102 miljoen netto). Eveneens was het eventuele effect van het boetebeding wegens te late oplevering van de ruwbouw (f.10000 per dag) niet in het overzicht verwerkt” , aldus het college.

Niet onnodig

B en W beklemtonen dat in het eindprodukt geen onnodige kostbare elementen voorkomen: “De gemaakte extra kosten hebben betrekking op voorzieningen die noodzakelijk waren om een goed functionerend Muziekcentrum tot stand te brengen conform de uitgangspunten die daarvoor bij het begin van de bouw gesteld waren.”

Uit hun verantwoording van de miljoenenoverschrijding van het verleende krediet blijkt dat er vooral meerkosten zijn ontstaan door tekortkomingen in het uitvoeringstraject die pas in een laat stadium aan het licht kwamen. “In maart 1992 was het bouwkundig bestek voor het glas- en waterdicht maken nog volop in uitvoering en was het afbouwbestek nog maar voor een gedeelte tot uitvoering gekomen. Van de installatiebestekken waren in feite alleen de basisvoorzieningen uitgevoerd en moest de detail-montage nog volledig beginnen. Van afrekening inzake stelposten en verrekenbare hoeveelheden was nog niets bekend” , leggen ze uit.

Het afbouwbestek was volgens hen bedoeld om in teamverband met de aannemer tot stand te komen, met belangrijke inbreng van de zijde van de aannemer: “Per slot van rekening moest de afbouw volledig door de architect worden ontwikkeld, omdat de specifieke deskundigheid voor dit po bij de aannemer ontbrak.”

Tijdsdruk

Het gevolg was dat in de laatste fase van de uitvoering een aanzienlijke tijdsdruk ontstond. “Het overwegen van alternatieve uitvoeringsmethoden, waarmee wellicht enige kostenbesparing mogelijk zou zijn geweest, was daardoor nauwelijks mogelijk. Verlenging van de bouwtijd zou eveneens tot zeer aanzienlijke kostenstijgingen hebben geleid” , verklaren ze.

Ook het zeer laat (voorjaar 1992) tot stand komen van de NV Muziekcentrum was oorzaak van de problemen: “Hierdoor werd de noodzakelijke kennis ten aanzien van de inrichting niet tijdig geleverd.

Pas vanaf het moment van de instelling van de NV konden definitieve beslissingen worden genomen over de inrichting. Dit leidde tot tal van aanpassingen en meerkosten.”

Zo moest de akoestiek van de zaal anders worden uitgevoerd, diende het verwijderen en weer plaatsen van stoelenrijen in het gelijkvloerse deel van de zaal te worden aangepast, moesten de toneelverlichting, geluidsinstallaties en de telefooncentrale uitgebreid en de foyers gemeubileerd worden. Dat alles vergde nog eens f.1,102 miljoen extra.

Ter dekking van de stichtingskosten tenslotte is rekening gehouden met een opbrengst van f.15 miljoen uit sponsoring. Maar die actie leverde netto f.13 miljoen op. Dat verschil moet ook nog worden aangezuiverd.

Reageer op dit artikel