nieuws

Kroon positief over Ceramique-po

bouwbreed Premium

De voortgang van het Ceramique-po in Maastricht is veiliggesteld. De Kroon heeft namelijk het aan dit po ten grondslag liggende bestemmingsplan goedgekeurd. Met uitzondering van drie onderdelen, maar het ziet er niet naar uit dat dit onoverkomelijke bezwaren oplevert.

De gemeente Maastricht heeft herhaalde malen laten blijken zich ernstig zorgen te maken over de uitvoering van het Ceramique-po als gevolg van het uitblijven van een uitspraak van de Kroon inzake tegen het bestemmingsplan ingediende bezwaarschriften.

Volgens de gemeente zou dit resulteren in een maandenlange vertraging. Nu de Kroon eindelijk uitspraak heeft gedaan en dus vanuit de bestemmingsplan-procedure nauwelijks meer vertragingen te verwachten zijn, kan volgens woordvoerder Nico Prick van de gemeente Maastricht met voortvarendheid begonnen worden met de uitvoering van de hoofdinfrastructuur, met name de aanleg van de Avenue Ceramique en de ontsluitingsweg naar het zogenaamde Lelie-terrein. Tevens ke ook de diverse bouwplanonderdelen verder worden ontwikkeld c.q. uitgevoerd.

Zoals bekend betreft het Ceramique-po een hoogwaardig plan voor de bebouwing van ongeveer 23 ha voormalig bedrijfsterrein op de oostelijke oever van de Maas in de Limburgse hoofdstad. Hier komen ongeveer 1600 woningen en kantoren met een totaal-oppervlakte van 70000 vierkante meter. Ook wordt een bestaand hotel uitgebreid en zal er een nieuw hotel bij komen.

Meest saillant onderdeel van de plannen is de nieuwbouw van het Bonnefantmuseum.

Tenslotte behelst het po de realisering van winkelvoorzieningen en bouw van een voetgangersbrug over de Maas. De Kroon onthield goedkeuring aan de versmalling van het profiel van de Akerstraat/ Hoogbrugstraat, de te ruime bouwhoogte ter plaatse van Hoge Barakken-Hoogbrugstraat-Akerstraat en (deels) de mogelijke windhinder ter plaatse van het voorziene 52 meter hoge torengebouw. Tegen de hoogte van de toren als zodanig heeft de Kroon overigens geen bezwaar.

Positief

De uitspraak van de Kroon is positief ontvangen door de gemeente Maastricht en het als private financierder optredende Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP).

Wat betreft de eerste twee bezwaren heeft de gemeente volgens Prick al eerder in de bestemmingsplanprocedure aangegeven dat de geboden bouwmogelijkheden niet ten volle zullen worden benut. Bij de uitwerking van de plannen zal dit in een afzonderlijke procedure worden geregeld, zodat voldaan wordt aan de opmerkingen van de Kroon.

Ten aanzien van de onduidelijkheid omtrent de te verwachten windhinder bij het torengebouw heeft de gemeente inmiddels besloten tot aanvullend onderzoek. TNO heeft al opdracht gekregen dit uit te voeren.

Reageer op dit artikel