nieuws

Heerma wenst andere uitleg Trendrapport

bouwbreed

Aan het uitstel van het Trendrapport Vokshuisvesting ligt een verschil van mening ten grondslag tussen staatsecretaris Heerma en zijn beleidsambtenaren over de conclusies die moeten worden verbonden aan het Trendrapport. De beleidsambtenaren concluderen dat er meer moet worden gebouwd in het gesubsidieerde deel van het woningbouwprogramma. Heerma deelt deze conclusie niet, en heeft opdracht gegeven opnieuw naar de uitkomsten van het Trendrapport te kijken.

Bij de behandeling in de Tweede Kamer van de Nota van Wijzigingen bij de VRO-begroting voor 1993 werd door diverse fracties, en dan met name door Versnel-Schmitz van D66, nog gevraagd waar het Trendrapport en het beleidsstandpunt hierover bleef.

Eind oktober had Heerma immers nog toegezegd dat beide stukken voor het einde van dit jaar naar de Tweede Kamer zouden worden gestuurd, zodat er direct na het kerstreces over kon worden gepraat. Dit bleek moeilijker te zijn dan verwacht. Een woordvoerder sprak zelfs de verwachting uit dat de publikatie van beide stukken pas na het kerstreces zou plaatshebben.

Heerma gaf in de Tweede Kamer toe dat er sprake is van uitstel. Als reden voerde hij aan dat er een groot aantal onderwerpen in het beleidsstandpunt bij het Trendrapport aan de orde wordt gesteld. Desondanks zal worden geprobeerd de “brede, samenhangende brief” rond het kerstreces naar de Tweede Kamer te sturen, aldus de staatsecretaris. Als dit niet lukt, dan zal de Kamer in ieder geval voor het einde van het kerstreces van het nieuwe tijdschema op de hoogte worden gesteld. “Op die manier ke wij in het voorjaar een debat voeren, waarvan de uitkomsten meegenomen ke worden in de begrotingsvoorbereiding 1994.”

Conflict

Het uitstel schijnt echter te zijn veroorzaakt door een conflict tussen staatssecretaris Heerma en zijn beleidsambtenaren over de conclusies die beleidsmatig aan het Trendrapport moet worden verbonden.

Op basis van de uitkomsten van het Trendrapport meenden de beleidsambtenaren te moeten concluderen dat er meer woningen in het gesubsidieerde deel van het bouwprogramma moeten worden gebouwd.

Heerma heeft deze conclusie, mede onder verwijzing naar de beperkte budgettaire ruimte, echter van de hand gewezen.

De ambtenaren is gevraagd opnieuw naar de resultaten van het Trendrapport te kijken.

Een woordvoerder van het ministerie ontkende desgevraagd met klem dat er sprake zou zijn van een conflict. “Er is geen enkel verschil van mening tussen de directies en Heerma over de te volgen lijn.”

AVBB

Inmiddels heeft het Algemeen Verbond Bouwbedrijf vrijdag een brief over het uitblijven van het Trendrapport naar de Vaste Kamercommissie voor VRO en staatssecretaris Heerma gestuurd. In de brief wordt er bij de staatssecretaris nadrukkelijk op aangedrongen om op korte termijn uitsluitsel te geven over de wijze waarop hij met het Trendrapport om zal gaan.

Het AVBB wijst in dit verband naar de vele prognoses over de toekomstige woningbehoefte die inmiddels het licht hebben Vervolg op pag. 2

Reageer op dit artikel