blog

Participatie dé sleutel tot succes!  

bouwbreed 209

Voor ‘gebruikers’ van sociale media ligt de drempel laag om via dit medium partijen tot verantwoording te roepen, aandacht te vragen voor problemen, en niet transparante processen aan de orde stellen.

Participatie dé sleutel tot succes!  

Dat is positief! De groeiende macht en invloed van (sociale) media heeft echter ook een keerzijde. Graag wil ik de vinger leggen bij de gevolgen die door oneigenlijk gebruik van dit middel ontstaan.

Om dit probleem bloot te leggen wil ik me toespitsen op de grond- weg en waterbouw sector (GWW) binnen met name gemeenten. Binnen deze sector zie ik de alarmerende tendens dat overheden en instellingen meer en meer een zekere vrees koesteren voor de (sociale) media. Deze vrees betreft voornamelijk negatieve publiciteit rondom een project en imagoschade. Er zijn voorbeelden waarin dit geleidt heeft tot het aanpassen van plannen voor werken die reeds in uitvoering zijn of zelfs het ná uitvoering wederom aanpassen van aangebrachte infrastructuur. Dit enkel en alleen omdat via (sociale) media een groep of individu, die niet heeft willen aanhaken in het participatieproces, valt over een bepaalt onderdeel van een project.

Verwarring

Hoewel ik me kan indenken dat er situaties zijn waarin het wenselijk is om mee te gaan met hetgeen via de (sociale) media te berde wordt gebracht, leidt blindelings honoreren mijns inziens zowel intern als extern tot verwarring. Consistentie is noodzakelijk! In een zuiver proces dient zich ten allen tijde een component van participatie, het kennen van de stakeholders en het betrekken en meenemen van de omgeving te bevinden. Hierbij geldt; hoe eerder, hoe beter. Als dit proces op een zorgvuldige en transparante wijze is doorlopen en dit in samenspraak met betrokken stakeholders heeft geresulteerd in een gedragen plan, dan dient hier wat mij betreft aan vastgehouden te worden. Uitzonderingen, zoals het vrijkomen van nieuwe informatie gedurende het proces, daargelaten. Uiteraard verdient het aanbeveling de voortgang en uitkomsten van het participatieproces te communiceren via (sociale) media om verrassingen later in het proces te voorkomen.

Als in de uitvoeringsfase, onder druk van de (sociale) media, toch afgeweken wordt van eerdere besluitvorming dan kan dit mijns inziens opgevat worden als een verklaring van wantrouwen richting de aan de voorkant van het proces actief betrokken stakeholders. Het geeft het signaal af dat het met elkaar zorgvuldig vastgestelde plan toch nog niet goed genoeg is. Dit doet afbreuk aan, en kan opgevat worden als het elimineren van, het gevoerde participatieproces. Het gaat niet langer om inhoudelijke argumenten maar om het kalmeren van een groep die valt over een bepaalt onderdeel van een project. Ik betoog dan ook: wees zeker van je zaak en sta pal voor je project! Als aan de voorkant van het project zich een transparant participatieproces heeft voltrokken, is er niets te vrezen.


Pieter-Corné den Braber, Consultant bij Balance – Advies, Projecten,  Interim.  

Reageer op dit artikel