blog

Column: wordt vervolgd …

bouwbreed 397

Column: wordt vervolgd …
Suzanne van de Kerk

Opdrachtgevers mogen aannemers niet meer zonder meer opschepen met alle risico’s. De Gids Proportionaliteit moet serieus worden genomen. 

Het wordt steeds vaker ‘afgestraft’ als een opdrachtgever in een aanbesteding een opdrachtnemer zondermeer opscheept met alle risico’s. Zo ook in de uitspraak van de Rechtbank Den Haag van 5 oktober jl. waarin twee gemeenten zijn gelast een gunningbeslissing in te trekken omdat de overall risicoverdeling onevenwichtig was geregeld. Deze uitspraak is interessant voor alle aanbestedingen. In deze column wil ik vooral ingaan op wat de rechter zegt over de aansprakelijkheidsregeling van de gemeenten.

Voorschrift 3.9 D van de Gids Proportionaliteit bepaalt dat de aanbestedende dienst geen aansprakelijkheid verlangt die op geen enkele manier gelimiteerd is. In deze zaak hadden de gemeenten de omvang van de aansprakelijkheid gelimiteerd tot een bedrag van 3 miljoen euro per gebeurtenis. Vervolgens was in de voorwaarden door de gemeenten bepaald dat deze limitering in de aansprakelijkheid niet gold voor een aantal uitzonderingssituaties.

Uitzonderingen op de aansprakelijkheidslimiet mogen niet

De rechter heeft nu bij deze regeling opgemerkt dat de uitzonderingen op de aansprakelijkheidslimiet in strijd zijn met voorschrift 3.9 D van de Gids Proportionaliteit. Hiermee sluit de rechter aan op het advies 331 van de Commissie van Aanbestedingsexperts (CvA) over ingenieursdiensten en wordt door de rechter bevestigd dat de limitering de gehele schadevergoedingsverbintenis dient te omvatten. Het expliciet bepalen dat een in de contractvoorwaarden voorziene limitering van de omvang van de schadevergoeding in bepaalde omstandigheden niet geldt, is een afwijking van de Gids proportionaliteit. Afwijkingen op de Gids dienen te worden gemotiveerd.

Het opleggen van aansprakelijkheidsbepalingen wordt ingewikkelder

Met deze rechterlijke uitspraak lijkt het advies van de CvA een meer bindend karakter te gaan krijgen. Het opleggen van de gebruikelijke aansprakelijkheidsbepalingen wordt hiermee ingewikkelder voor opdrachtgevers. In ieder geval geeft de uitsprak de duidelijke boodschap dat de bepalingen uit de Gids Proportionaliteit serieus genomen moet worden.

De gemeenten zijn inmiddels in hoger beroep gegaan tegen deze uitspraak.Vicky van Egmond is Senior-beleidsmedewerker bij NLingenieurs.

Reageer op dit artikel