blog

Gemiste kans

bouwbreed Premium 134

Gemiste kans

Een veelgebruikte manier om na te gaan of gegadigden over de relevante kerncompetenties voor een opdracht beschikken, is het uitvragen van referenties. Op grond van de Gids Proportionaliteit is het in beginsel disproportioneel om meer dan één referentie per kerncompetentie te vragen. Een volledige lijst met referenties van werken of leveringen en diensten die gedurende vijf respectievelijk drie jaren zijn verricht – zoals omschreven in artikel 2.93 van de  Aanbestedingswet – wordt in de Nederlandse praktijk dan ook nauwelijks gevraagd.

Toch blijkt in de praktijk dat met name architecten en ingenieurs er sinds de invoering van de Aanbestedingswet mee worden geconfronteerd dat aanbestedende diensten slechts referenties accepteren van maximaal drie jaar oud, ook indien niet om een volledige lijst met referenties is  gevraagd (maar om een beperkt aantal). Dit in onze optiek ten onrechte, aangezien de bepaling nu juist tot doel lijkt te hebben om de administratieve lasten van marktpartijen te beperken indien daadwerkelijk om een volledige lijst wordt gevraagd.

Uitgaande van de ervaringen met de huidige Aanbestedingswet, bestaat ook bij artikel 2.93 van de nieuwe Aanbestedingswet het risico dat aanbestedende diensten slechts referenties accepteren die  vijf respectievelijk drie jaar oud zijn. Ook de herziene versie van de Gids Proportionaliteit stelt – heel algemeen – dat een langere termijn in beginsel niet mogelijk is, tenzij er anders onvoldoende gegadigden zijn die aan de referentie-eisen kunnen voldoen. Dit is uiterst vreemd nu dit lijkt te zijn gebaseerd op artikel 2.93 lid 4 van de nieuwe Aanbestedingswet dat expliciet een afwijking betreft van de situaties waarin om een volledige lijst wordt gevraagd.

Ons inziens staat (ook) de nieuwe Aanbestedingswet wel degelijk toe om oudere referenties te vragen, als in lijn met de Gids Proportionaliteit niet om een volledige lijst wordt gevraagd. Het is een gemiste kans dat noch de Nederlandse wetgever in het kader van de Implementatiewet, noch de Schrijfgroep Gids Proportionaliteit in het kader van de herziene versie van de Gids Proportionaliteit, specifiek is ingegaan op de vraag hoe om te gaan met de situatie waarin niet om een volledige lijst wordt gevraagd, maar slechts om een beperkt aantal referenties.

T.A. Terlien
Croon advocaten NV

Reageer op dit artikel