blog

Mag EMVI zo ver doorschieten dat de prijs geen (noemenswaardige) invloed heeft?

bouwbreed 5

Mag EMVI zo ver doorschieten dat de prijs geen (noemenswaardige) invloed heeft?

Een opdrachtgever kondigde op Tendernet een (niet-openbare Europese) aanbesteding aan voor de vervanging van regelunits als onderdeel van het gebouwbeheerssysteem (GBS) in een ziekenhuis. De vooraf ‘geraamde waarde’ van de opdracht lag tussen 5 en 7,5 miljoen euro. Er waren vier inschrijvers, waaronder A – de zittende opdrachtnemer – en B – aan wie de opdracht voorlopig gegund werd op basis van het EMVI-criterium met punten voor Prijs en Kwaliteit. Inschrijvingen met een prijs lager dan 5 miljoen euro kregen het maximum aantal (400) punten voor Prijs. A en B scoorden allebei 400 punten voor Prijs. Voor het onderdeel Kwaliteit scoorde A minder punten dan B.

A vond dat er verkeerd met het element prijs was omgegaan. Alle vier inschrijvers schreven in tegen een lager bedrag dan 5 miljoen en kregen hiervoor 400 punten, terwijl de Prijs nu juist het sterke punt van A was. A schreef in voor een prijs van 3,17 miljoen euro, terwijl B een prijs van 4,2 miljoen euro offreerde. Daarmee werd het criterium Kwaliteit de enige toetsingsmaatstaf en dat zou in strijd zijn met artikel 2.114 Aw en met de beginselen van het aanbestedingsrecht.

De rechter oordeelde dat A zijn bezwaar tegen de beoordelingsmethodiek tijdig langs de geëigende weg en schriftelijk kenbaar had moeten maken. A handelde niet proactief, terwijl een dergelijke opstelling op grond van in de rechtspraak ontwikkelde beginselen wel van een inschrijver mag worden verwacht.

De rechter concludeerde dat de beoordeling op de kwaliteitsaspecten de (marginale) toetsing kan doorstaan en dat niets gebleken is van strijdigheid met het transparantie- en/of het gelijkheidsbeginsel.

De vraag blijft of het verschil in kwaliteit een prijsverschil van meer dan een miljoen euro gemeenschapsgeld rechtvaardigt.

mr. J.A.M. Deckers MDR
advocaat Accolade

bron: Rechtbank Amsterdam 13 april 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:2287

Reageer op dit artikel