blog

Aanbestedingsrichtlijnen

bouwbreed Premium 313

Aanbestedingsrichtlijnen

Uiterlijk 18 april 2016 moeten de nieuwe Europese Aanbestedingsrichtlijnen zijn geïmplementeerd in onze Aanbestedingswet. Inmiddels is duidelijk dat de wetgever deze datum niet zal halen. Het streven is nu de wet op 1 juli 2016 van kracht te laten zijn.

Dit betekent niet dat de nieuwe Aanbestedingsrichtlijn pas vanaf juli van kracht zou zijn. Tot de inwerkingtreding van de wet hebben de bepalingen van de richtlijnen rechtstreekse werking indien deze voldoende duidelijk en nauwkeurig zijn én rechten toekennen aan ondernemingen. Hoewel dit niet veelvoudig het geval is, geldt dat deze rechtstreekse werking in ieder geval gevolgen heeft voor het huidige onderscheid tussen de IIA- en IIB-diensten.

Onder de huidige Aanbestedingswet geldt voor IIB-diensten een verlicht regime: in beginsel kunnen deze opdrachten zonder voorafgaande aanbestedingsprocedure worden opgedragen. Het onderscheid tussen IIA- en IIB-diensten heeft onder de Aanbestedingsrichtlijn Overheidsopdrachten plaatsgemaakt voor één verlicht regime voor ‘sociale en andere specifieke diensten’ (voorheen: IIB-diensten). Het verlicht regime ziet op bepaalde categorieën diensten die door hun aard een beperkte grensoverschrijdende dimensie hebben, zoals gezondheidszorg, post- of uitkeringsdiensten.

In de praktijk dient men erop bedacht te zijn dat een behoorlijk aantal (nu nog) IIB-diensten onder het reguliere aanbestedingsregime komt te vallen en dus volledig aanbestedingsplichtig wordt. Zo ook in de projectenpraktijk, waar het voorkomt dat (sleutel)functionarissen worden ingezet op basis van detacheringsovereenkomsten die de aanbestedende dienst rechtstreeks is aangegaan met de rechtspersoon die deze functionaris detacheert.

Hoewel het onderscheid tussen ‘arbeidsbemiddeling’ en een ‘gewone’ (aanbestedingsplichtige) dienst in de praktijk niet altijd even scherp is, zouden dergelijke detacheringsovereenkomsten op grond van de huidige Aanbestedingswet kunnen kwalificeren als een opdracht tot ‘arbeidsbemiddeling’ (categorie 22), een (nu nog) IIB dienst. De bedoelde categorie betreft op grond van de richtlijn echter geen ‘sociale of andere specifieke dienst’, als gevolg waarvan het verlicht regime voor dergelijke detacheringsdiensten per maandag komt te vervallen.

T.A. Terlien, Croon advocaten NV

 


Voor meer relevante wijzigingen, zie editie 5 van tijdschrift Bouwrecht.

Reageer op dit artikel